Работна група

Четвъртък, 12 Ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Ръководител работна група:

г-жа Весна Балтина - Зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата"

и членове:

 1.арх. Емил Бурулянов - Главен архитект Община Бургас
 2. урб. Николай Цоцомански - Директор на дирекция "Устройство на територията"
 3. инж. Димитър Бакалов - Директор на дирекция "Строителство"
 4. Антония Дякова - Началник на отдел "Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие""
 5. Величка Великова - Началник на отдел "Международно сътрудничество и интегрирани териториални  инвестиции""
 6. Олга Андреева - Началник на отдел "Финансово - счетоводни дейности
 7. Стефка Калева - Директор на дирекция  "Гражданска регистрация на населението"
 8. инж. Маринета Николова - Началник на отдел ""Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата""
 9. Виолета Лазова - Началник на отдел "Икономика и бизнес развитие"
10. Веселина Таралова - Директор на Дирекция "Образование и демографски въпроси"
11. Богдана Маринова - Директор на дирекция "Човешки ресурси"
12. Мая Павлова Казанджиева - Директор на дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики;
13. Цветина Ченгелиева - Ст.специалист в отдел "Общинска собственост",
14. Радовеста Стюърт - Началник на отдел "Туристически политики и дейности"
15. Димитър Маджаров- Директор ОП "Летен театър, фестивали и концерти"
16. Гергана Димитрова - Гл.експерт в дирекция "Информационно облсужване и технологии"
17. Михаил Митев - Гл.експерт в дирекция "Административно обслужване"
18. Петър Парушев - Началник на отдел "Култура"
19. Катя Делчилова - Директор на Младежки културен център
20. Габриела Славова - Мл.експерт "Превенции и младежки политики"

За разработване на Плана за интегрирано развитие на община Бургас /ПИРО/ за периода 2021 -2027г. е сключен договор с избран изпълнител "ГЕОГРАФИКА" ООД гр. София.

Задължения на Работната група /РГ/:
1. Работната група отговаря за подготовката и одобряването на ПИРО.
2. РГ разглежда и приема извършената работа на изпълнителя и дава препоръки за неговото изпълнение.
3. Представителите от съответните ресорни дирекции, ангажирани в Работната група отговарят за предоставяне на необходимата информация, свързана с подготовката на плана; ще участват в срещи с представители на изпълнителя и други заинтересовани страни за обсъждане на специфични въпроси, свързани с неговата подготовка.
4. Дейността на Работната група приключва с приемане на ПИРО от Общински съвет - Бургас.

Ръководителя на РГ координира осъществяването на всички необходими процедури по разработването на План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021-2027 г. в съответствие със Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 
 
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1841 Последна промяна: 16:45:40, 09 юни 2021