Съобщение до наследници на Христо Милков Маторджиев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 12 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 19 ноември 2020

 

Съобщение до наследници на Христо Милков Маторджиев, за съставен Констативен акт №И-7/27.03.2020 г.

 

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ

 

 

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на наследници на Христо Милков Маторджиев, за съставен Констативен акт №И-7/27.03.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Надстройка на гараж", находящ се в УПИ ХIV-1363, кв. 96, по плана на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, одобрен с Протокол №6 от 2004 г. на Общински съвет Бургас (ПИ с идентификатор 07079.712.1363 по КК на гр. Бургас), с административен адрес: гр. Бургас, кв. Черно море, ул. "Стефан Караджа" № 16, изпълнен без одобрен инвестиционен проект и без издадено разрешение за строеж от Христо Райчев Христов, е съставен Констативен акт №И-7/27.03.2020 г. по реда чл. 225а от ЗУТ за премахване на строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

В 7 - дневен срок считано от датата на обявяване може да направите възражение по констатациите и да представите доказателства от значение за започнатото административно производство, в стая №4, находяща се в сградата на "ЦАУ Изгрев", Община Бургас (ж.к. "Зорница", бл.47, гр. Бургас).

С цитирания Констативен акт №И-7/27.03.2020 г., може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакт:

Недялка Йорданова - главен специалист КС, отдел УПА, тел. 056/86 32 35.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 416 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021