Съобщение за обнародвани в Държавен вестник изготвени проекти за ПУП-ПП

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 20 ноември 2020
Валидно до: събота, 19 декември 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.99 от 20.11.2020г. са обнародвани:

-Съобщение, че на основание Заповед № РД-09-126/23.06.2020г. на областен управител на област Бургас е изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.762 по КК на гр.Поморие, м."Кошарите", землище гр.Поморие, Община Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо на територията на Община Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".

-Съобщение, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на кв.Ветрен /бивша местност "Под шосето", бивша "Шосе бою"/ и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас в предвиденото разширение на кв.Ветрен /бивш имот с пл.№024011, бивша местност "Под шосето", бивша "Шосе бою"/.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник". 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 521 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021