ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА РСПБЗН-БУРГАС

Сряда, 25 Ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Проект на фасада на Административна сграда 1,…

Основна цел: Повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "В" в два броя административни сгради на РС ПБЗН-Бургас.
За постигане на основната цел на проектното предложение са дефинирани следните специфични цели:
► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в сградите на РСПБЗН-Бургас.
► Подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите в сградата на РСПБЗН-Бургас.
► Гарантиране равен достъп и социално включване на хора с увреждания чрез създаване на достъпна архитектурна среда в сграда 1 на РСПБЗН-Бургас.

Статус: изпълнява се (11.03.2020 г.-11.03.2022г.)

Очаквани резултати:
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас, ще бъдат постигнати следните резултати:
√ Повишаване на класа на енергопотребление на двете сгради - от клас "E" (за сграда 1) и "F" (сграда 2) на клас"B";
√ Спестяване на общо 566 071 kWh/y първична енергия годишно от въведените мерки за енергийна ефективност;
√ Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура - 121,34 t/y спестени емисии на CO2;
√ Подобряване на комфорта на работещите и посещаващите административните сгради и постигане на нормативно определените параметри на средата;
√ Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки.
√ Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура;
√ Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сграда.
√ Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Партньори по проекта: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Бюджет на проекта: 521 030.92 лв.с ДДС, от които от които БФП - 497 214.12 лв. и съфинансиране от Община Бургас - 23 816.80 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0010-C02/11.03.2020 г.

Продължителност: 24 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.004-0010 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас" финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020,", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0010-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1822 Последна промяна: 14:54:34, 04 февруари 2021