Съобщение до Българската държава, Министерство на регионалното развитие, Областен управител на Област Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 01 декември 2020
Валидно до: вторник, 15 декември 2020

ДО

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Българската държава, Министерство на регионалното развитие, Областен управител на Област Бургас за издадена Заповед №3187/24.11.2020 г.

Заповед №3187/24.11.2020 г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, е издадена на основание чл. 194, ал. 1 и във връзка с чл. 194, ал. 2, 3 4 и 5 от ЗУТ, за осигуряване на свободен достъп на ДЗЗД "ВАЛТЕРА", ЕИК 177439484, представлявано от Пламен Тумбаков и ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, представлявана от Димитър Николов - Кмет.

Организацията за свободен достъп ще се осъществява, чрез Екипи от хора, нужната строителна техника, съоръжения, механизация и други, като пътят за достъп до строежа следва да е ситуиран в северната част на локалното свлачище, находящо се в поземлен имот с идентификатор 07079.20.487 по КККР на гр. Бургас, като началото е през съществуващ технологичен път в южната част на имота, чрез временно засипване и покриване с плътни панели на съществуващата укрепителна конструкция и отводнителна СтБ канавка, преминава към откоса и се изкачва до веждата на локалното свлачище.

Свободния достъп през поземлен имот с идентификатор 07079.20.487 по КККР на гр. Бургас да се осъществява за периода от датата на подписване на протокол /образец приложение № 2а/ за откриване на строителна площадка и откриване на строителна линия и ниво на строеж по издадено Разрешение за строеж №175/14.10.2020 г. на Главен архитект на Община Бургас за  изпълнение на предвидените СМР по Договор № 93-ОП20-6/3/14.07.2020г. до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /образец приложение №15/, с който акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

С цитираната Заповед №3187/24.11.2020 г., може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14 (четиринадесет) дневен срок, считан от датата на съобщаването й.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 484 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021