Съобщение до наследниците на Ташо Стаматов Ташев - Калинка Желева и Стамат Стаматов гр.Камено

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 02 декември 2020
Валидно до: сряда, 16 декември 2020

ДО Н-ЦИ  НА ТАШО СТАМАТОВ ТАШЕВ:

КАТИНКА ТАШЕВА ЖЕЛЕВА
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №34А                                                               
ГР. КАМЕНО

СТАМАТ ТАШЕВ СТАМАТОВ
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №34
ГР. КАМЕНО

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЖЕЛЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н СТАМАТОВ,

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№ 94-01-28167/21.08.2019г., от Албена Давидова Кисимова, с искане за вписване в регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ в обхвата на новообразувани поземлени имоти /НПИ/№167.1246 на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас.

Постъпилото искане, ведно с нотариален акт №95, вх. рег №312, том I, дело №128 / 14.01.2005г. е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 24.07.2020г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/24.07.2020г., т.4 от дневния ред.

Комисията е приела предложеното изменение на регистъра към ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, в обхвата на НПИ №167.1246 с площ 500 кв.м., като за собственик на 500 кв.м. представляващи НПИ №167.1246 по ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, се запише на Албена Давидова Кисимова с документ за собственост - нотариален акт №95, вх. рег №312, том I, дело №128 / 14.01.2005г. на СВ - гр. Бургас.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00ч. - 12:00ч. и 14:00ч.-

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал. 13, т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти:

Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел " Геодезия и техническа инфраструктура"

Тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 411 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021