Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение за изработен проект за ПУП-ПП в предвидено разширение на кв.Ветрен

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 29 декември 2020
Валидно до: петък, 29 януари 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.107 от 18.12.2020г. е обнародвано:

 

-Съобщение, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен , гр. Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 388 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021