ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 06 януари 2021
Валидно до: вторник, 19 януари 2021

 

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ

на "БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 • Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Да имат завършено висше образование, в една от следните области:, Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки.
 • Да притежава професионален опит - минимум 5 години.
 • Да притежава управленски опит - минимум 3 години.

 2. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявата на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

 • Заявление - свободен текст;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж, професионален и управленски опит;
 • Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 • Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
 • Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Концепция за развитие на "Бургаски пазари " ЕООД за следващите 3 години.

 

3. Етапи на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Писмена част - оценява се представената Концепция за развитие на "Бургаски пазари" ЕООД за следващите 3 години и приноса на кандидата към управлението на дружеството. Всеки един от членовете на комисията поставя от 1 до 6 точки, като максимално допустимата оценка за всеки кандидат е 42 точки. Кандидат, получил по-нисък брой точки от 22, се отстранява от конкурсната процедура.
 • Устна част - оценяването се извършва по критерии за подбор и методиката, описани в Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. Максималната допустима оценка е 42. Кандидат, получил по-ниска оценка от 22 се отстранява от конкурсната процедура.

Общият бал на кандидатите се формира като сбор от получените оценки от писмената и устната част.

 

4. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26 в срок до 17:00 часа на 19 .01.2021г. включително.

 

5. Място на което ще се обявяват списъците или други съобщени във връзка с конкурса:

Интернет страницата на Община Бургас: www.burgas.bg, в раздел "Кариери" и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

 

6. Междинни шестмесечни и деветмесечни финансови отчети и Годишен доклад за дейността за 2019г. на дружеството.

 

https://www.burgas.bg/uploads/dee88c3914868664d66951cff3464263.pdf - Междинен отчет за шестмесечието на 2019г.

https://www.burgas.bg/uploads/cbd71428f2b4311d5e093a0cf854d426.pdf - Междинен отчет за деветмесечието на 2019г.

http://www.burgaskipazari.com/index.php/за-нас?showall=&start=1 - Годишен доклад за дейността за 2019г.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 787 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021