До: Заинтересованите собственици на УПИ I-361 в кв. 37 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Антим I“ №33 Административна преписка №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 07 януари 2021
Валидно до: понеделник, 11 януари 2021

          ОБЩИНА БУРГАС уведомява на основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно писмена покана на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) с изх. №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас до установените собственици на УПИ I-361 в кв. 37 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Антим I" №33, за започнато в дирекция "Устройство на територията", Община Бургас административно производство по чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за установяване състоянието на изградени в имота обекти: "Сграда с идентификатор 07079.610.361.3 по КК на гр. Бургас и долепена до нея постройка за търговска дейност ("Mагазин "Solingen") и "Сграда с идентификатор 07079.610.361.2 по КК на гр. Бургас" и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, или наличие на обстоятелства по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ, за премахване, в лошо техническо състояние.

Комисията, назначена със Заповед № 661/12.03.2020 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, ще извърши на 11.01.2021 г. (понеделник) в 15.00 ч. оглед на място със задачата да установи състоянието, необходимите ремонтни и възстановителни дейности или наличие на обстоятелства по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за горецитираните обекти.

Със съдържанието на писмо с изх. №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас заинтересованите лица могат да се запознаят в стая №5 от 9:00ч. до 12.00ч., находяща се в сградата на Дирекция "Център за административни услуги Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска" №83).

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 406 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021