Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 януари 2021
Валидно до: петък, 22 януари 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

-С Решение № 16-14/24.11.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 "Бургас-София" за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност "Вълчи връх", землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас.

-С Решение № 18-22/21.12.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 438 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021