СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ Х-2160,2161 УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160 в кв.31 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 януари 2021
Валидно до: петък, 05 февруари 2021

Изх.№ 94-01-8535/10/22.01.2021г.

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-2160,2161 УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160  в кв.31  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП / за УПИ Х-2160,2161УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160  в кв.31 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.610.253 по КК на гр. Бургас

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Същата е изложена в стая №3 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ: М. Танева
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 399 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021