ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 26 януари 2021
Валидно до: вторник, 09 февруари 2021

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ

МИЛКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

УЛ. ЦАРИГРАДСКА (АТАНАС МАНЧЕВ) №23

ГР. БУРГАС                                                                                                   

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА

УЛ. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ №76

ГР. БУРГАС

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА

УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БЛ.23, ВХ.1, ЕТ.1

ГР. БАНКЯ

ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА

Ж.К. "СУХАТА РЕКА", БЛ.18, ВХ. Д, ЕТ.9, АП.40

ГР. СОФИЯ

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.55, ВХ.2, ЕТ.6, АП.12

ГР. БУРГАС

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА

УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА, БЛ.1, БЛ.3, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ

УЛ. ПИРОТСКА (ЕСПЕРАНТО) №30, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК", БЛ.543, ВХ.3, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

СТАМАТ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

УЛ. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №31, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

АТАНАС ДЯНКОВ МОТОВИЛКОВ

УЛ. ПРОГРЕС №8

ГР. СТАРА ЗАГОРА

КРЕМЕНА ДЯНКОВА БРЪНЧЕВА

БУЛ. МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ, БЛ.7, ВХ. Б, ЕТ.3, АП.13

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№ 94-01-30997/56/29.04.2020г., Димитър Кирилов Кисьов за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №167.1074.

Постъпилото искане, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 05.06.2019., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/05.06.2020г., т.4 от дневния ред.

Към настоящия момент НПИ №167.1074 с площ 301 кв.м. в регистъра към плана е записан на н-ци на Стамат Костов Михов.

Заявителя се легитимира като собственик на НПИ №167.1074 с документ за собственост - нотариален акт №177, том XVIII, дело №10962/1993г. на СВ- гр. Бургас.

Комисията е взела решение приема предложеното изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, с което от НПИ №167.1074 с площ 301кв.м. и НПИ №167.5018 с площ 3541 кв.м., се обособява НПИ №167.322 с площ 467 кв.м., НПИ №167.5018 променя площта си на 3375 кв.м, а НПИ №167.1074 се заличава.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.322 с площ 467 кв.м. се записва на Петко Хараламбов Кисьов и Даринка Георгиева Кисьова съгласно нотариален акт №177, том 18, дело №10962 от 03.12.1993г., издаден от Бургаски районен съд.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"          тел: 056/907 289 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 308 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021