О Б Я В Л Е Н И Е ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 януари 2021
Валидно до: сряда, 10 февруари 2021

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ЦСРИЛПР)

 

КЪМ

ОБЩИНА БУРГАС

 

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

 

ЗА

 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 1 брой

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен: висше образование - степен "бакалавър"
 • Специалност: "Социални дейности", "Социално консултиране и психология" или "Социална педагогика"
 • Професионален опит: не се изисква

Специфични изисквания:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet
 • Умения за работа в екип.
 • Умения за работа с хора с увреждания.
 • Познаване на Закона за социалните услуги.
 • Познаване на Правилника за прилагане на закона за социалните услуги.
 • Познаване на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Кратко описание на длъжността:

Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове; Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия; Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойници, роднини; Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните и методическите изисквания и Правилника за вътрешния ред; Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО.

Вид на правоотношението:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор с шест месечен изпитателен срок, по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Работно време: пълно работно време - редовна смяна.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление в свободен текст до Управителя на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства (ЦСРИЛПР)
 • автобиография
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • копие от документи за трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства, ул. "Иван Богоров" № 19, ет.2  в срок до 10.02.2021 г. включително - до 16.00 часа.

Всяко заявление за кандидатстване за посоченото работно място, постъпило в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия, определена със заповед на Управителя на ЦСРИЛПР.

Подборът протича в два етапа:

 • Оценка за допустимост по документи;
 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

                 До интервю не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

                 Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото за провеждането му се обявяват на табло пред входа на ЦСРИЛПР и всеки кандидат се информира по телефон или имейл, които е посочил в заявлението.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства, гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19, ет. 2.

 

За информация: тел. 0879656692

Лице за контакти: Юлия Куцарова - управител на ЦСРИЛПР

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 729 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021