Обявление за свободно работно място - Директор на „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“ бл. 42

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 януари 2021
Валидно до: петък, 05 февруари 2021

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 "Развитие на нови интегрирани услуги в "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, и във връзка с утвърдена процедура за подбор.

 

Информация за провеждане:

 

1.                     Работодател: Община Бургас

 

2.                       Място на работа: "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови" бл. 42, партер

 

3.                       Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за длъжността:

 

Директор - 1 работно място.

 

Характер на работата:

-           Директор - Организира, ръководи и контролира дейността на "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас", към Община Бургас в съответствие с действащото законодателство. Разработва бюджета, упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата.

4.                   Изисквания за заемане на длъжностите:

 

За длъжност - Директор

  • Образование - висше, степен: магистър; специалност: "Социални дейности", "Психология", "Социално-психологическо консултиране";
  • Професионален опит - минимум 1 /една/ година трудов стаж по специалността;
  • Владеене на Microsoft Office; Internet;
  • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
  • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

5.                       Необходими документи:

-       Заявление за кандидатстване по образец;

-       Автобиография по образец;

-       Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

-       Копие от документ доказващ професионален опит /трудова или служебна книжка, договор/.

-       Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

-       Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

6.                       Срок за предоставяне на социалната услуга -  от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

7.                       Начин на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

-       Оценка по документи;

-       Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

 

 

·         Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

         официалния сайт на Община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

  • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

         Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 05.02.2021 г.

 

За информация: 056/907-472

Лице за контакти:

Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

при Община Бургас,

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 673 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021