ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Четвъртък, 28 Януари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Бургас 8000, ул. "Иван Богоров" 19, тел./факс: 056/86 23 32, e-mail: [email protected]

ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи от кандидати за персонал на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Със Заповед № РД01-0037/06.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, община Бургас разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност "Асистентска подкрепа", с капацитет 355 потребители.

"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначно на длъжност "Социален асистент". Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Във връзка с горепосоченото от 28.01.2021 г. Община Бургас стартира прием на заявления от кандидати за персонал за длъжността "Социален асистент".

1. Потребители на социалната услуга ще бъдат:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определенапо съответния ред стапен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които несе получава помощ за гпижа в домашна среда по реда на друг закон.

2. Място на предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа":

- специализираната социална услуга "Асистентска подкрепа" ще се предоставя по настоящ адрес на потребителите.

3. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидатите за персонал:

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност /за справка/;

- Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие /по образец/;

- Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове. /ако има/

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите магот да получат в:

- на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" 19, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.;

- документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Бургас: https://www.burgas.bg

4. Начин на провеждане на подбора:

- Първи етап-допустимост по документи;

- Втори етап-интервю/събеседване.

С одобрените кандидати за заемане на длъжнотта "Социален асистент" ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, като един "Социален асистент" ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

За допълнителна информация: тел. 056/86 23 32.

 

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6826 Последна промяна: 11:03:20, 24 февруари 2021