Проект № BG16M1OP002-5.005-0003 „Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027“

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 28 Януари 2021
Публикувано от: Маринета Николова

 

Проект № BG16M1OP002-5.005-0003 с наименование "Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027"

Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-5.005 "Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух - 2".

Регистрационен номер  на договор в ИСУН BG16M1OP002-5.005-0003-C01;

АДБФП № Д-34-53/05.06.2020 г.

Срок на изпълнение: 20.06.2020 г. - 20.08.2022 г.

Бюджет на проекта:  99 970,00 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Финансиране:  Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

 

Община Бургас е една от 25-те общини в България с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ-10, на чиято територия има разположени пунктове за мониторинг, данните, от които се докладват ежегодно на ЕАОС и ЕК, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 210/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ-10 в атмосферния въздух. Към настоящия момент Община Бургас изпълнява Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2016-2020 г., приета от Общински съвет Бургас с Решение по т. 9 от Протокол № 9 от 29.03.2016 г. Програмата и Планът за действие към нея изтичат през 2020 г.

Анализът на Програмата за подобряване на КАВ и данните от непрекъснатия мониторинг отчитат, че част от населението на общината е изложено на периодични наднормени нива единствено по показателя ФПЧ-10. Замърсяването с ФПЧ-10 е основен проблем, свързан с КАВ на Бургас. Територията, засегната от наднормено замърсяване с ФПЧ-10 през 2014 г. е изчислена на 5.4 km2, а населението, подложено на въздействие на наднормени нива на ФПЧ-10 (СДК) е 116 161 души.

Разработването на Програма за подобряване на КАВ в Община Бургас се извършва на основание:

  • чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/;
  • чл.31 и чл.32 на Наредба №7 от 03.05.1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/;
  • чл.37 и чл.38 на Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (съобразно Приложение 15 към Наредбата);
  • Заповед N РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на списък на районите за оценка и управление на КАВ.

Основните дейности са разработване на Програмата, управление на проекта и дейности по информация и комуникация.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух на Община Бургас, чрез планиране и изпълнение на адекватни към местните условия мерки, които да доведат до подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Специфичните цели, с помощта на които ще се постигне основната цел са:

1. Да се разработи Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, която да отговаря на регламентираните изисквания за достигане на установените норми за КАВ и по-конкретно за ФПЧ-10 за Община Бургас, за периода 2021-2027 година;

2. Да се подпомогне общината в разработването на Програмата, като се адресират основните източници на замърсяване с ФПЧ-10.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта е да се разработи качествена програма за подобряване на КАВ, която да е съгласно нормативните изисквания, като по този начин се отговори на поетите законодателни ангажименти по отношение на Закона за чистотата на атмосферния въздих и Директива 2008/50/ЕО.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3350 Последна промяна: 11:54:58, 28 януари 2021