Съобщение за отриване на процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва ...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 1 Декември 2009, 16:31
Валидно до: Понеделник, 18 Януари 2010, 16:31

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва:

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул."Александровска" № 82, между вх.Б и В, партер, представляващ магазин с  полезна  площ  172.25 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 5 000 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 500 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   15 000 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 14.12.2009 г. и на 04.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 13.01.2010  г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3740/30.11.2009 год.

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул."Александровска" № 121, партер, представляващ магазин с  полезна  площ  75 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 2 700 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 270 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.05 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.05 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 8 100 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 14.12.2009 г. и на 04.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 13.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа-Заповед №3739/30.11.2009 год.

3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул."Фердинандова" № 49, представляващ магазин с  полезна  площ  235.04 кв.м. и складови помещения с полезна площ 77.32 кв.м. , предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 6 400 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 640 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 19 200 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 14.12.2009 г. и на 04.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 13.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3738/30.11.2009 год.

4.За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, УПИ IX, кв.5, по плана на ПЗ "Победа", ул."Чаталджа" № 8, представляващ офис № 2 на II-ри етаж с полезна  площ  36.40 кв.м. и складово помещение в подпокривното пространство с полезна площ 36.20 кв.м., с начална тръжна цена 490 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 49 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.15 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.15 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 470 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3746/30.11.2009 год.

5. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, УПИ IX, кв.5, по плана на ПЗ "Победа", ул."Чаталджа" № 8, представляващ офис № 5 на II-ри етаж с полезна  площ  18.84 кв.м., с начална тръжна цена 170 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 17 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 510 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3745/30.11.2009 год.

6. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на имот - публична  общинска  собственост, представляващ поземлен имот № 000033, целия с площ 4,270 дка, по КВС на землище с. Изворище, Община Бургас, ведно с построения в него язовир с полезен обем 17 000 куб.м. и общ обем 20 000 куб.м., с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 33 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3.30 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.25 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.25 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 99 лв. - Заповед № 3750/30.11.2009 год.

7. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на имот - публична  общинска  собственост, представляващ поземлен имот № 000105, целия с площ 13.081 дка, по КВС на землище с. Изворище, Община Бургас, ведно с построения в него язовир с полезен обем 35 000 куб.м. и общ обем 40 000 куб.м., с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 99.30 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9.93 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 297.90 лв. - Заповед № 3749/30.11.2009 год.

8. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, УПИ X, кв.5, по плана на ПЗ "Победа", ул."Чаталджа" № 10, представляващ магазин на два етажа с обща полезна  площ  118.52 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 850 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 85 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 550 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3744/30.11.2009 год.

9. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, УПИ X, кв.5, по плана на ПЗ "Победа", ул."Чаталджа" № 10, представляващ офис № "А" с полезна  площ  30.49 кв.м., с начална тръжна цена 180 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 18 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.45 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.45 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 540 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3743/30.11.2009 год.

10. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, УПИ X, кв.5, по плана на ПЗ "Победа", ул."Чаталджа" № 10, представляващ офис № "К" с полезна  площ  16.63 кв.м., с начална тръжна цена 100 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3742/30.11.2009 год.

11. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к."Славейков", бл.55, до вх."И", представляващ офис с полезна  площ  41.02 кв.м., с начална тръжна цена 645 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 64.50 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 10.55 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 10.55 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 935 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3737/30.11.2009 год.

12. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 57, до вх. 8, партер,  с  полезна  площ  40.91 кв.м., предназначен за складова дейност, с начална тръжна цена 205 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 20.50 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 615 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 15.12.2009 г. и на 05.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3736/30.11.2009 год.

13. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", ул."Въстаническа" № 40, първи етаж, представляващ помещение № 1 с  полезна  площ  9.26 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 140 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 14 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 11.05 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 11.05 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 420 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 16.12.2009 г. и на 06.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3735/30.11.2009 год.

14. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, кв. "Долно езерово", ул. "Г. Дълбошки" кв. 1, до ТП, представляващ магазин с  полезна  площ  36.29 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 120 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 12 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 360 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 16.12.2009 г. и на 06.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3741/30.11.2009 год.

15. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в сградата в УПИ VII, кв. 57 по плана на с. Равнец, община Бургас, представляващ помещения с  полезна  площ  99.75 кв.м., предназначен за социална дейност, с начална тръжна цена 30 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 3 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 11.15 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 11.15 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 90 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 16.12.2009 г. и на 06.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3748/30.11.2009 год.

            16. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ се в гр. Българово, ул."Девети септември" № 38А, представляващ обект № 1, с  полезна  площ  43.32 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 60 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 6 лв., без ДДС. Търгът ще се проведе на 12.01.2010 год., от 11.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.01.2010 год., от 11.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 180 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 16.12.2009 г. и на 06.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.01.2010 г. от 10,00 до 11,00 часа - Заповед № 3747/30.11.2009 год.

Цена на тръжната документация - 110 лева без ДДС.

Документацията за участие в търга се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00  часа на 08.01.2010 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 11.01.2010 година.

При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 18.01.2010 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 15.01.2010 година.

 

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.      

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4944 Последна промяна: 16:31:48, 01 декември 2009