В сила е нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 5 Март 2010, 14:49
Валидно до: Сряда, 30 Юни 2010, 14:49


 

ОП "ОБЩИНСКИ  ИМОТИ"-Б У Р Г А С

 

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

на всички наематели на общински жилища, че е в сила Н О В А   Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.6, протокол № 29/17 и 18. 12. 2009 г.

 

Съгласно  Преходни и заключителни разпоредби от наредбата:

"§ 8. (1) Наемните правоотношения за общински жилища, възникнали до влизане в сила на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет Бургас на 31. 05. 2005г., изм. на 27. 03. 2008 г.,  поправена на 18. 09. 2008 г., запазват действието си до 28. 10. 2010 г.

 

(2) От 1 май до 30 юни 2010 г. наематели, ползващи общинско жилище по реда на  преходната алинея, подават в отдел "Жилищна политика" декларация по чл. 6, ал. 3 с приложени документи по
чл. 7, ал. 3 от настоящата наредба за преценка наличието на условията на чл. 4 от същата. Комисията по чл. 8, ал. 1 разглежда представените документи в срок до 30 септември 2010 г. и прави предложение до Кмета на общината за настаняване на правоимащите граждани в жилище, отговарящо на нормите на чл. 19 от настоящата наредба."

 

Заинтересованите лица следва да подадат необходимите документи в срок от 01. 05. 2010 г. до 30. 06. 2010 г., на адрес:
гр. Бургас, ул."Конт Андрованти" № 1 - 3.

 

За граждани, неподали документите в посочения срок или неотговарящи на условията на настоящата наредба, наемното правоотношение се счита за прекратено, поради изтичане на срока за настаняване и жилището се изземва по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

 

Пълният текст на наредбата ТУК .

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6015 Последна промяна: 14:49:24, 05 март 2010