Отмяна на заповед за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв.16 на с.Твърдица

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 9 Март 2010, 10:47
Валидно до: Четвъртък, 11 Март 2010, 10:47

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№576/09.03.2010 г.

 

Отменям моя Заповед № 336/09.02.2010 год. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /две римско/ в кв.16 /шестнадесет/ с площ от 816 /осемстотин и шестнадесет/ кв.м., по плана на с.Твърдица, Община Бургас, при граници: североизток -УПИ ІІІ, югозапад - УПИ І, югоизток - УПИ ХV, северозапад - улица, отреден за жилищно строителство.
Стойността на закупената тръжна документация да бъде възстановена.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, Директора на Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5324 Последна промяна: 10:47:13, 09 март 2010