Програма на Летни музикални празници’2010

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 1 Юли 2010
Публикувано от: Стефан Минчев
Програма на Летни музикални празници’2010

18 атрактивни концерта са включени в програмата на Летни музикални празници'2010. Тази година бургаският фестивал на класическата музика ще продължи от 5 юли до 19 август. Той ще започне с концерт на композитора Ангел Заберски и неговия оркестър, и ще завърши с "Актьори по ноти" - концерт на Ицко Финци и Рашко Младенов, които освен с ролите си в киното и театъра, са известни и като добри музиканти.

Афишът на Летни музикални празници включва още заглавия като "Кармен", "Турандот", "Бал с маски", "Аида", "Прилепът" и др. Представленията ще бъдат дадени на няколко места - в Летен театър, залата и арт-центъра на Операта, Филхармонията. Отново в Бургас ще гостуват известни солисти от чужбина, както и най-добрите български оперни гласове.

Тези, както и други подробности около фестивала, съобщиха по време на пресконференция зам.-кметът на община Бургас Йорданка Ананиева и директорът на бургаското Оперно-филхармонично дружество Александър Текелиев. Обявени бяха цени на билетите от 10 лв., за пенсионери - 4 лв.

"Правим нещата напук на кризата. Фестивалът вече има своята вярна публика и ние ще продължим да му помагаме", каза Йорданка Ананиева.

Александър Текелиев благодари на Община Бургас за подкрепата и обяви Летни музикални празници за най-престижната проява от този род в България. Той изрази мнение, че подобните фестивали на класическата музика в София, Варна и Русе в момента са далеч от мащабите на бургаския.

През 2010 г. Община Бургас подпомага организирането на Летни музикални празници със сумата от 38 000 лв. Според кмета Димитър Николов това е важно събитие от културния календар на Бургас, което допринася за славата му на фестивален град.

 

 

5 ЮЛИ - 19 АВГУСТ

III ИЗДАНИЕ

НА ЛЕТНИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ БУРГАС' 2010

 

5 юли - понеделник, 19 часа, зала ОПЕРА

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

НА ЛЕТНИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ

БУРГАС' 2010

 

АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ & НЕГОВИЯТ ОРКЕСТЪР

 

"DEFINITELY MR. ZABERSKI!"

Джаз скечове за струнен оркестър, брас квинтет и трио

 

С участието на оркестъра на ОФД - Бургас

 

Диригент

ГРИГОР ПАЛИКАРОВ

 

Със специалното участие на

МИХАИЛ ЙОСИФОВ - флюгел

 

АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ - пиано, аранжименти

МИТКО ШАНОВ - контрабас

СТОЯН ЯНКУЛОВ - ударни

 

Концертмайстор ВАНЯ ЗЛАТЕВА

 

July 5th - Monday, 19 pm, Opera Hall

 

OFFICIAL OPENING

OF SUMMER MUSIC CELEBRATIONS

BOURGAS'2010

 

ANGEL ZABERSKI & HIS ORCHESTRA

 

"DEFINITELY MR. ZABERSKI!"

Jazz sketches for string orchestra, brass quintet and trio

 

With the participation of the orchestra of State opera Bourgas

 

Conductor

GRIGOR PALIKAROV

 

With the special participation of

MIHAIL YOSSIFOV - flugelhorn

 

ANGEL ZABERSKI - piano, arrangements

MITKO SHANOV - double bass

STOYAN YANKULOV - drums

 

Concertmaster VANYA ZLATEVA

 

 

 

9 юли - петък, 21 часа, Летен театър

 

П Р Е М И Е Р А

 

"ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР"

Комична опера в две действия от Гаетано Доницети

 

Либрето Феличе Романи

 

Диригент

ХРИСТО ИГНАТОВ

 

Режисьор

НИНА НАЙДЕНОВА

 

Диригент на хора МАРИЕЛА БОНЧЕВА

Сценография и костюми МАРИЯ ДИМАНОВА

Хореография БОРЯНА СЕЧАНОВА

Концертмайстор ЙОРДАН КОВАЧЕВ

 

С участието на:

МАРК ФАУЛЪР, СТАНИСЛАВА ИВАНОВА, СВИЛЕН НИКОЛОВ,

ПЕТЪР БУЧКОВ, НЕВЕНА АРУЧУИНЯН

 

July 9th - Friday, 21 pm, Open - air theatre

 

P R E M I E R E

 

"L'ELISIR D'AMORE" ("THE ELIXIR OF LOVE")

Melodramma giocoso in two acts by Gaetano Donizetti

 

Libretto by Felice Romani

 

Conductor

HRISTO IGNATOV

 

Stage director

NINA NAYDENOVA

 

Choir master MARIELA BONCHEVA

Set & costume design MARIA DIMANOVA

Choreographer BORYANA SECHANOVA

Concertmaster YORDAN KOVACHEV

 

With the participation of:

МАRK FOWLER, STANISLAVA IVANOVA, SVILEN NIKOLOV,

PETER BUCHKOV, NEVENA ARUCHUINYAN

 

14 юли - сряда, 21 часа, Летен театър

 

"КАРМЕН"

Опера в четири действия от Жорж Бизе

 

Либрето Анри Мейак и Людовик Алеви

 

 

Диригент

ИВАН КОЖУХАРОВ

 

Режисьор

МАЙЯ СЛАВЧЕВА

 

Диригент на хора МАРИЕЛА БОНЧЕВА

Диригент на детски хор "Милка Стоева" СВЕТЛА СТОЕВА

Сценография и костюми ВАЛЕНТИН ТОПЕНЧАРОВ

Хореография НЕДКО ГЕОРГИЕВ

Концертмайстор ЙОРДАН КОВАЧЕВ

 

В главните роли:

ЕЛЕНА ЧАВДАРОВА - ИСА, КОСТАДИН АНДРЕЕВ,

ДЕЯН ВАЧКОВ, МАРИЯ ЦВЕТКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАНИМИРОВ

 

July 14th - Wednesday, 21 pm, Open - air theatre

 

"CARMEN"

Opera in four acts by Georges Bizet

 

Libretto by Henri Meilhak and Ludovic Halévy

 

Conductor

IVAN KOZHUHAROV

 

Stage director

MAYA SLAVCHEVA

 

Choir master MARIELA BONCHEVA

Conductor of children's choir "Milka Stoeva" SVETLA STOEVA

Set & cosume design VALENTIN TOPENCHAROV

Choreographer NEDKO GEORGIEV

Concertmaster YORDAN KOVACHEV

 

Cast:

ELENA TCHAVDAROVA - ISSA, KOSTADIN ANDREEV,

DEYAN VACHKOV, MARIA CVETKOVA, EVGENIY STANIMIROV

 

16 юли - петък, 19 часа, Артцентър ОПЕРА

 

ЛЕТЕН КАМЕРЕН КОНЦЕРТ

НА КВАРТЕТ "КАМЕРАЛ"

 

ЙОРДАН КОВАЧЕВ - цигулка

ЕВГЕНИЯ МАРКОВА - цигулка

ЖАСМИНА ЧЕРНЕВА - виолончело

ЗЛАТКА САВОВА - пиано

 

В програмата: творби от български и чуждестранни композитори

 

July 16th - Friday, 19 pm, Art center OPERA

 

SUMMER CHAMBER CONCERT

OF QUARTET "CAMERAL"

 

YORDAN KOVACHEV - violin

EVGENIA MARKOVA - violin

JASMINA CHERNEVA - violoncello

ZLATKA SAVOVA - piano

 

In the program: works by Bulgarian and foreign composers

 

20 юли - вторник, 21 часа, Летен театър

 

"АИДА"

Опера в четири действия от Джузепе Верди

 

Либрето Антонио Гисланцони

 

 

Диригент

ИВАН КОЖУХАРОВ

 

Режисьор

ПАВЕЛ ГЕРДЖИКОВ

 

Диригент на хора МАРИЕЛА БОНЧЕВА

Сценография ЧАВДАР ЧОМАКОВ

Хореография ХИКМЕТ МЕХМЕДОВ

Концертмайстор ВАНЯ ЗЛАТЕВА

 

В главните роли:

ЕЛЕНА БАРЪМОВА, КАМЕН ЧАНЕВ, ДАНИЕЛА ДЯКОВА,

НИКО ИСАКОВ

 

July 20th - Tuesday, 21 pm, Open-air theatre

 

"AIDA"

Opera in four acts by Giuseppe Verdi

 

Libretto by Antonio Ghislanzoni

 

 

Conductor

IVAN KOZHUHAROV

 

Stage director

PAVEL GERDJIKOV

 

Choir master MARIELA BONCHEVA

Set & costume design CHAVDAR CHOMAKOV

Choreographer prof. HIKMET MEHMEDOV

Concertmaster VANYA ZLATEVA

 

Cast:

ELENA BARAMOVA, KAMEN CHANEV, DANIELA DYAKOVA,

NIKO ISSAKOV

 

21 юли - сряда, 19 часа, Артцентър ОПЕРА

 

КОНЦЕРТ

НА УЧАСТНИЦИТЕ В МАЙСТОРСКИЯ КЛАС

ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ

НА ДОЦ. МАРИЯ БЕЛЧЕВА

 

July 21st - Wednesday, 19 pm, Art center OPERA

 

CONCERT

OF THE PARTICIPANTS

AT ASS. PROF. MARIA BELCHEVA'S

MASTER CLASS IN OPERA SINGING

 

23 юли - петък, 19 часа, зала ОПЕРА

 

"РОМЕО И ЖУЛИЕТА"

Балет по музика на Сергей Прокофиев

 

Хореография и режисура

проф. ХИКМЕТ МЕХМЕДОВ

 

Сценография РАДОСТИН ЧОМАКОВ

Художник на костюмите ЧАВДАР ЧОМАКОВ

 

В главните роли:

ГАЛИНА КАЛЧЕВА, РОСЕН КАНЕВ

 

July 23rd - Friday, 19 pm, Opera Hall

 

"ROMEO AND JULIET"

A ballet by Sergei Prokofiev

 

Choreographer and stage director

Prof. HIKMET MEHMEDOV

 

Set design RADOSTIN CHOMAKOV

Costume design CHAVDAR CHOMAKOV

 

Starring:

GALINA KALCHEVA, ROSSEN KANEV

 

27 юли - вторник, 19 часа, Концертна зала "Проф. Иван Вульпе"

 

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

 

С участието на оркестъра на ОФД - Бургас

 

Диригент

ИВАЙЛО КРИНЧЕВ

 

Солисти:

БОБИ ЙОЦОВ - кларинет

Цветелина Найденова - кларинет

 

В програмата: творби от Хр. Йоцов, Б. Йоцов, Вебер и др.

 

 

 

July 27th - Tuesday, 19 pm, Concert Hall "Prof. Ivan Vulpe"

 

SYMPHONY CONCERT

 

With the participation of the orchestra of State opera Bourgas

 

Conductor

IVAYLO KRINCHEV

 

Soloists:

BOBY YOTSOV - clarinet

Tcvetelina Naydenova - clarinet

 

In the program: Hr. Yotsov's, B. Yotsov's, Weber's and other's works

 

30 юли - петък, 19 часа, Артцентър ОПЕРА

 

"ВЛЮБЕНИЯТ ШУМАН"

200 години от рождението на композитора

 

МАРИЯ ЦВЕТКОВА - сопранo

ЖЕНЯ ДУКОВА - флейта

БЛАГОВЕСТА РЯДКОВА - пиано

 

В програмата: песни от вокалния цикъл "Мирти", оp. 25; Три романса за флейта и пиано, оp. 94

 

July 30th - Friday, 19 pm, Art center OPERA

 

"DER VERLIBTE SCHUMANN"

200 years of the birth of the composer

 

MARIA CVETKOVA - sopano

ZHENYA DUKOVA - flute

BLAGOVESTA RYADKOVA - piano

 

In the program: songs from the vocal cycle "Myrten", оp. 25; 3 Romances, op. 94

 

3 август - вторник, 19 часа, зала ОПЕРА

 

"БАЛ С МАСКИ"

Опера в три действия от Джузепе Верди

 

Либрето Антонио Сома

 

 

Диригент

ГРИГОР ПАЛИКАРОВ

 

Режисьор

АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ

 

Диригент на хора МАРИЕЛА БОНЧЕВА

Сценография ДИМО КОСТАДИНОВ

Художник на костюмите ЛИЛИ КОСТАДИНОВА

Пластика ГРИША РОГЛЕВ

Концертмайстор ЙОРДАН КОВАЧЕВ

 

В главните роли:

КАМЕН ЧАНЕВ, ЙОАНА ЖЕЛЕЗЧЕВА, БОЙКА ВАСИЛЕВА,

АЛЕКСАНДЪР КРУНЕВ, МАРИЯ ЦВЕТКОВА

 

August 3rd - Tuesday, 19 pm, Opera Hall

 

" UN BALLO IN MASCHERA" ("A MASKED BALL")

Opera in three acts by Giuseppe Verdi

 

Libretto by Antonio Somma

 

 

Conductor

GRIGOR PALIKAROV

 

Stage director

ALEXANDER TEKELIEV

 

Choir master MARIELA BONCHEVA

Set design DIMO KOSTADINOV

Costume design LILY KOSTADINOVA

Choreographer GRISHA ROGLEV

Concertmaster YORDAN KOVACHEV

 

Cast:

KAMEN CHANEV, YOANA ZHELEZCHEVA, BOYKA VASSILEVA,

ALEXANDER KRUNEV, MARIA CVETKOVA

 

5 август - четвъртък, 19 часа, зала ОПЕРА

 

"ПРИЛЕПЪТ"

Комична оперета в три действия от Йохан Щраус

 

Либрето Карл Хафнер и Рихард Жене

 

Диригент

АТАНАС ВАРАДИНОВ

 

Постановка

МАРИО НИКОЛОВ

 

Диригент на хора МАРИЕЛА БОНЧЕВА

Хореография НЕДКО ГЕОРГИЕВ

Концертмайстор ЙОРДАН КОВАЧЕВ

 

В главните роли:

МАРИО НИКОЛОВ, ВАЛЕНТИНА КОРЧАКОВА, МАРИЯ ЦВЕТКОВА,

ГЕОРГИ СУЛТАНОВ, СТАНИСЛАВА ИВАНОВА, ШМИЛЕНА СУЛТАНОВА

 

August 5th - Thursday, 19 pm, Opera Hall

 

"DIE FIEDERMAUS" ("THE BAT" )

Comic operetta in three acts by Johann Strauss II

 

Libretto by Karl Haffner and Richard Genèe

 

Conductor

ATANAS VARADINOV

 

Stage director

MARIO NIKOLOV

 

Choir master MARIELA BONCHEVA

Choreographer NEDKO GEORGIEV

Concertmaster YORDAN KOVACHEV

 

Cast:

MARIO NIKOLOV, VALENTINA KORCHAKOVA, MARIA CVETKOVA,

GEORGI SULTANOV, STANISLAVA IVANOVA, SHMILENA SULTANOVA

 

7 август - събота, 19 часа, зала ОПЕРА

 

БАЛЕТ ГАЛА

НАЙ-ДОБРОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ БАЛЕТ

 

Със специалното участие

на примабалерината на Берлинската щатс опера ВЯРА НАЧЕВА

 

И с участието на звездите на българския балет:

ДАРИНА БЕДЕВА, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ,

РОСЕН КАНЕВ,

балетната трупа на ОФД - Бургас

 

В програмата: класически и съвременни шедьоври - "Лебедово езеро", "Арлекинада",

Гопак, "Есмералда", "Спящата красавица", "Зорба Гъркът" и др.

 

Под патронажа на Областния Управител на Бургаска област

г-н Константин Гребенаров

 

August 7th - Saturday, 19 pm, Opera Hall

 

BALLET GALA

THE BEST FROM BULGARIAN BALLET

 

With the special participation of

the prima ballerina of Berlin Staatsoper VYARA NACHEVA

 

And with the participation of the stars of Bulgarian ballet:

DARINA BEDEVA, ALEXANDER ALEXANDROV,

ROSSEN KANEV,

Ballet company of State opera Bourgas

 

In the program: classical and modern masterpieces - "Swan lake", "Harlequianade",

Gopak, "Esmeralda", "Sleeping Beauty", "Zorba the Greek" и др.

 

Under the patronage of the Governor of Bourgas district

Mr. Konstantin Grebenarov

 

 

 

 

 

9 август - понеделник, 19 часа, Артцентър ОПЕРА

 

ШЕДЬОВРИ НА ИСПАНСКАТА МУЗИКА

 

ОЛГА МИХАЙЛОВА - ДИНОВА - мецосопрано

ГАЛИНА АПОСТОЛОВА - пиано

 

В програмата: творби от Де Файя, Обрадорс, Гранадос,

Валдерде и др.

 

August 9th - Monday, 19 pm, Artcenter opera

 

MASTERPIECES OF SPANISH MUSIC

 

OLGA MIHAYLOVA - DINOVA - mezzo-soprano

GALINA APOSTOLOVA - piano

 

In the program: De Falla's, Obrador's, Granados's,

Valverde's works and others.

 

11 август - сряда, 21 часа, Летен театър

 

"ТУРАНДОТ"

Опера в три действия от Джакомо Пучини

 

Либрето Джузепе Адами и Ренато Симони

 

Диригент

МЕТОДИ МАТАКИЕВ

 

Режисьор

НИНА НАЙДЕНОВА

 

Диригент на хора МАРИЕЛА БОНЧЕВА

Сценография БОРИС СТОЙНОВ

Художник на костюмите ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА - СТОЙНОВА

Хореография БОРЯНА СЕЧАНОВА

Концертмайстор ЙОРДАН КОВАЧЕВ

 

В главните роли:

МАРИАНА ЦВЕТКОВА, БОЙКО ЦВЕТАНОВ,

ЙОАНА ЖЕЛЕЗЕЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР КРУНЕВ,

ЕВГЕНИЙ СТАНИМИРОВ, СТИЛЯН МИНЧЕВ,

ДАНИЕЛ ОСТРЕЦОВ

 

Аugust 11th - Wednesday, 21 pm, Open - air theatre

 

"TURANDOT"

Opera in three acts by Giacomo Puccini

 

Libretto by Giuseppe Adami and Renato Simoni

 

Conductor

METODI MATAKIEV

 

Stage director

NINA NAYDENOVA

 

Choir master MARIELA BONCHEVA

Set design BORIS STOYNOV

Costume design TSVETANKA PETKOVA - STOYNOVA

Choreographer BORYANA SECHANOVA

Concertmaster YORDAN KOVACHEV

 

Cast:

MARIANA TZVETKOVA, BOYKO TSVETANOV,

YOANA ZHELZCHEVA, ALEXANDER KRUNEV,

EVGENIY STANIMIROV, STILYAN MINCHEV,

DANIEL OSTRETSOV

 

13 август - петък, 19 часа, Концертна зала "Проф. Иван Вульпе"

 

200 години от рождението на Роберт Шуман

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ

 

"Кореспонденции Баден - Баден - Бургас"

 

РАДА ЧОМАКОВА - пиано

МАРИ - ДЕНИЗ ХАЙНЕН - цигулка

ДОРА ЕНЧЕВА - ХАЙНЕН - цигулка

ЕЛИЦА ДАШОВА - виола

ДОНКА САЙAН - виолончело

 

Програма: "Крайслериана", op. 16; Клавирен квартет, Es Dur

 

August 13th - Friday, 19 pm, Concert Hall "Prof. Ivan Vulpe"

 

200 years since the birth of Robert Schumann

CHAMBER CONCERT

 

"Correspondence Baden - Baden - Bourgas"

 

RADA CHOMAKOVA - piano

MARY - DENISE HEINEN - violin

DORA ENCHEVA P- HEINEN - violin

ELITSA DADSOVA - viola

DONKA SAYAN - violoncello

 

Program: "Kreisleriana", op. 16; Piano Quintet, Es Dur

 

16 август - понеделник, 19 часа, зала ОПЕРА

 

Гостува МДТ "Асен Кисимов" - Велико Търново

"СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ"

Романтична оперета в три действия от Франц Лехар

 

Либрето Лудвиг Херцер и Фриц Льонер

 

Диригент

АТАНАС ВАРАДИНОВ

 

Режисьор

ВЕРА ПЕТРОВА

 

Художник ХРИСТИНА МИХАЛЕВА

 

August 16th - Monday, 19 pm, Opera Hall

 

Gueest MDT Ässen KIsimov"- Veliko Tarnovo

"LAND OF SMILES"

Romantic operetta in three act by Franz Lehár

 

Libretto by Ludwig Herzer and Fritz Löhner.

 

Conductor

ATANAS VARADINOV

 

Stage director

VERA PETROVA

 

Set & costume design HRISTINA MIHALEVA

 

17 август - вторник, 19 часа, Концертна зала "Проф. Иван Вульпе"

 

ТАТЯНА ЛОЛОВА

ПЛАМЕН БЕЙКОВ - бас

БОЖЕНА ПЕТРОВА - пиано

 

" ...ТВОЯ ВЯРНА КЛАРА"

Камерен  концерт - спектакъл

 

200 години от рождението на Роберт Шуман

 

Аugust 17th - Tuesday, 19 pm, Concert Hall "Prof. Ivan Vulpe"

 

TATYANA LOLOVA

PLAMEN BEYKOV - bass

BOZHENA PETROVA - piano

 

" ...YOUR FAITHFULL CLARA"

Chamber concert - performance

 

200 years of the birth of Robert Schumann

 

19 август - четвъртък, 19 часа, зала ОПЕРА

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ

НА ЛЕТНИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ

БУРГАС' 2010

 

"АКТЬОРИ ПО НОТИ"

 

КОНЦЕРТ

на

ИЦКО ФИНЦИ

РАШКО МЛАДЕНОВ

 

С участието на оркестъра на ОФД - Бургас

 

Диригент

ЙОРДАН ДАФОВ

 

Със специалното участие на

ДЕСИ СЛАВА

 

ЦВЕТАНА БЛАГОЕВА

БОРИСЛАВ ВЕЖЕНОВ

 

Концертмайстор ЙОРДАН ДАФОВ

 

В програмата: Гершуин, Монти, Росини, Текелиев, Кюркчийски,

Равел, Григ и др.

 

August 19th - Thursday, 19 pm, Opera Hall

 

OFFICIAL CLOSING

OF SUMMER MUSIC CELEBRATIONS

BOURGAS'2010

 

"ACTORS BY NOTES"

 

CONCERT

of

ITSKO FINTZI

RASHKO MLADENOV

 

With the participation of State opera Bourgas

 

Conductor

YORDAN DAFOV

 

With the special participation of

DESSI SLAVA

 

TSVETANA BLAGOEVA

BORISLAV VEZHENOV

 

Concertmaster YORDAN DAFFOV

 

In the program: Gershwuinn, Monti, Rossini, Tekeliev, Kyurkchiyski,

Ravel, Grig and others

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 15816 Последна промяна: 14:57:44, 01 юли 2010