ПРОЕКТ: "OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО - ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА"

Понеделник, 19 Юли 2010
Публикувано от: Ивайло Трендафилов

 

 

 

 

 

Водеща организация:
Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/

Място на изпълнение:
Черноморски регион

Период за изпълнение:
Юли 2009 г. - Декември 2009 г.

Цел на проекта:
Изграждане на адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.

Дейности:

• Създаване на Експертни съвети за мониторинг в градовете Варна и Бургас
• Анализ на състоянието на имигрантите на територията на целевите области
• Оценка на ефективността на прилагане на имиграционната политика
• Проучване на европейския опит и практики за интеграция на граждани на трети страни
• Разработване на електронна база данни, налична на Интернет страница - http://www.integracia-bg.com/software.php
• Разработване на интерактивен интернет ресурсен портал за гражданите пребиваващи в България

Резултати:

 Повишени знания, умения и нагласи на служителите от администрацията за по-качествено обслужване и предоставяне на услуги на имигранти.
 Подобрена комуникация и информираност между гражданите на трети страни и администрациите, социалните и здравните институции, академичните и неправителствени организации.

 Осигурени по-добри условия и възможности за свободен достъп до информация за миграционните процеси и влиянието им върху обществения живот.
 Подобрена нормативна база и административно обслужване на гражданите .

Информация за реализираните в рамките на проекта дейности и постигнатите резултати можете да намерите на Интернет страница: www.integracia-bg.com

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1344 Последна промяна: 13:16:16, 19 юли 2010