Проект: MADEGASCAR - Развитие на пазара за автомобилите използващи газ

Петък, 21 Януари 2011
Публикувано от: Ивайло Трендафилов

Изпълнение на проекта
Основната цел на Проект MADGASCAR в Бургаския Регион е да насърчи развитието на пазара за автомобили задвижвани с газ чрез популяризиране на търсенето и предлагането им. Това се постига чрез изпълнение на дейности за повишаване на осведомеността, реализиране на демонстрационни проекти, както и създаването на мрежи.
Целите на проекта са свързани с документиране и анализиране на пазарните условия в региона, създаване на пазарна стратегия и разработване на план за маркетингови и дейности за работа в мрежи.
Факторите на успеха са свързани с повишаване осведомеността на обществото и на заинтересованите лица занимаващи се с енергийна ефективност и управление на устойчивата енергия чрез употребата на природен газ като алтернативен енергиен източник. Чрез изпълнението на проекта се създават благоприятни условия за привличане на инвестиции и промяна на обществената нагласа към възобновяемите енергийни източници.
Ограниченията са свързани с наличието на неадекватни национални политики за използването на газ катто гориво в планирането на програми и стратегии, създаване на финансови механизми, др. За да се създаде пазар за автомобили задвижвани с газ в Черноморския регион на България са предприети следните методи: организиране на информационни кампании, обучения, проучвания, тъй като потенциала на производство на суровините за газ се използва непълноценно. Отпадъците не се обработват и рециклират правилно, което увеличава риска от замърсяване. Пазарът на биогаз в региона има потенциал, като се има предвид, че 55% от всички отпадъци са биологична маса. Реализирани са няколко проекта на тема биогаз в България, като само два са в Черноморския регион (Бургас); счита се, че успеха на първите инсталации ще насърчи и спомогне за развитието на проекти свързани с използването на биогаз. Основният проблем за подготовката на такива проекти в България е липсата на подходяща юридическа рамка насочена към дадения въпрос. Съществува Закон за възобновяемите енергийни източници и алтернативните горива, но той все още не предлага финансови инструменти и решения за производството на биогаз. Друга пречка са самите фермери, индустрията и обществото като цяло, което не е информирано за технологиите използващи биогаз, както и природните, социалните и икономическите ползи от тяхното въвеждане. В допълнение, липсва подходяща информация за стартирали проекти и достъпа до национална подкрепа, а финансирането или съ-финансирането е много трудно. В този смисъл създадените регионални мрежи за сътрудничество в рамките на проекта е средството, което предоставя информация и пилотни примери и съвети по темата. Чрез реализацията на проектните дейности, автомобилите използващи природен газ (метан) са увеличени с 50%, или около с 4500-5000 повече автомобили. Следователно, броя на метан- станциите е нарастнал на 14, особено в Черноморския Регион, където трафика е засилен.

Реализирана практика 1

Като партньор по проекта, БРАУЕ публикува информационен бюлетин за употребата на биогаз в транспорта с цел да информира гражданите и вземащите решения относно техническите, икономическите и юридическите аспекти при преобразуването на биогаз в метан, който е пълноценен заместител на природния газ.
Метанът може да бъде използван за източник на електричество или отопление, както и за гориво на автомобили. Бюлетинът съдържа информация за успешно изпълнени проекти в чужбина, за да насърчи реализацията на подобни проекти в Черноморския Регион.
Обогатяването на биогаза с био метан ще постигне по-висока енергоефективност, а също така е благоприятно за природата поради ниското ниво на CO2 в сравнение с петрола и дизела. Той е и по-малко токсичен източник на замърсяване и е по-безшумен. Предвид преимуществата, БРАУЕ в сътрудничество с няколко организации (Община Бургас, местни природозащитни НПО-та, Бургаски Свободен Университет) активно се стремят да намалят ограниченията, както в технически така и в юридически план.

Реализирана практика 2
Общественият превозвач "Бургасбус" е закупил 22 бр. автобуси, марка "Тедом", които се захранват с метан. Месец след пускането им в експлоатация е проведена оценка, която показва автобусът на метан спестява около €20/100km, в зависимост от режима и метеорологичните условия. Обновяването на целия парк автобуси на градския транспорт е приоритет за развитието на компанията и предлагане на устойчив транспорт в общината. Тази дейност има екологичен, икономически и социален ефект. По-малко вредни газове отделени в атмосферата водят до по-малко емисии СО2 и по-добър атмосферен въздух. Ниската цена на горивото се отразява и на финансовите ресурси. Практическите резултати от употребата на метан в транспорта го квалифицират като най-ефикасният и еко-съобразен енергиен алтернативен източник.


Реализирана практика 3
Към края на 2009г. статистиките за използване на метан в градския транспорт показва постоянен растеж в сравнение с предходни години: сега се използват повече от 78.000 автомобили на метан, което подчертава увеличение от 60% в сравнение с 2007г. Това нарастване на автомобилите може да измести България в по-горна позиция на асветовната класация на страните използващи метан от 20-та на 7-ма позиция. Поради големия брой на автомобили на метан се увеличава и броя на метан станциите. През изминалата година в България броят на метан станциите е увеличен от 59 на 77 - достигайки 29-та позиция. (по оценка на REMIX Bulgaria OOD). По брой метан станции (8.3 на 1000 души), България заема 7-ма позиция в света (при средно около 1.73 за всички страни). Главният фактор за този динамичен напредък е на развитието на таксиметровия сектор, където повече от 73% от жълтите коли вече карат с метан. Тази тенденция запазва цените на таксиметровите услуги относително ниски (16-та позиция в Европа за цени на метан за литър газолин и 22-ра като нетна цена на метангаз), правейки го по-популярен и по-разпространен, което спомага за увеличаване и на семейния доход на таксиметровите шофьори.

 

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1247 Последна промяна: 13:57:01, 21 януари 2011