Правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП

ПРАВИЛА

Консолидирана версия към декември 2023 г.

 

ПРАВИЛА

ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

НА ОБЩИНСКИТЕ КОМИСИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Чл. 1 С тези правила се уреждат дейността и организацията на работа на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, наричана по-долу ОбщКБДП, в изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата (БДП) и съгласно чл. 167в от Закона за движението по пътищата.

Чл. 2 (1) ОбщКБДП подпомага на общинско ниво организацията на изпълнението на политиката по БДП за постигане на целите, приети с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, и изпълнение на плановете за действие към нея, като планира, ръководи, координира и отчита изпълнението на мерки по БДП.

(2) ОбщКБДП има следните функции:

 1. подпомага организацията на изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България и плановете за действие към нея на територията на общината;
 2. осигурява взаимодействие и съгласуваност в работата на всички институции и организации, имащи отношение към БДП;
 3. координира процеса по изготвяне на Годишна общинска план-програма по БДП, като подготвя, обсъжда и предлага проект на същата на кмета на общината;
 4. координира процеса по изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП, като подготвя, обсъжда и предлага проект на същия на кмета на общината;
 5. решава текущи и извънредни въпроси чрез приоритизиране на конкретни действия за подобряване на БДП;
 6. разглежда и решава и други въпроси, свързани с БДП.

Чл. 3 Поименният състав на ОбщКБДП се определя със заповед на кмета на общината. ОбщКБДП се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Чл. 4 (1) В състава на ОбщКБДП като членове се включват:

 1. председател на ОбщКБДП - кмет или заместник-кмет в направление, чиято дейност е свързана с БДП;
 2. заместник-председател на ОбщКБДП – заместник-кмет или директор на дирекция в направление, тясно свързано с БДП;
 3. член на Общинския съвет – председател на комисия в направление, чиято дейност е свързана с БДП;
 4. главен архитект на общината;
 5. директор дирекция/началник отдел в направление устройство и развитие на територията в общинска администрация;
 6. директор дирекция/началник отдел в направление благоустрояване и комунални дейности в общинска администрация;
 7. директор дирекция/началник отдел в направление образование в общинска администрация;
 8. директор дирекция/началник отдел в направление здравеопазване в общинска администрация;
 9. директор дирекция/началник отдел в направление обществен ред/инспекторат в общинска администрация;
 10. директор дирекция/началник отдел в направление финанси и бюджет;
 11. експерти от общинската администрация в горните направления, когато е необходимо;
 12. кметове на райони от състава на съответната община, когато е приложимо;
 13. кметове на кметства и кметски наместници по преценка на кмета на общината;
 14. представител на ОДМВР по предложение на съответния директор;
 15. представител на Областно пътно управление по предложение на съответния директор;
 16. представител на РУО по предложение на съответния директор;
 17. представител на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР по предложение на съответния директор;
 18. представители на икономически субекти и служби, извършващи дейности по благоустрояване, по поддръжка и експлоатация на пътната инфраструктура и по обществен транспорт;
 19. представител на филиал за спешна медицинска помощ по предложение на съответния директор, когато е приложимо;
 20. представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица, когато е приложимо и по преценка на председателя на ОбщКБДП.

(2) В случай, че част от членовете, определени в ал. 1, не могат да бъдат включени в ОбщКБДП по обективни причини, съставът на комисията се определя съобразно Устройствения правилник на съответната общинска администрация и организационната структура на другите публични органи.

Чл. 5 Членовете на ОбщКБДП следва да могат да ангажират отговорността на представляваната организация при гласуване на решенията на комисията.

Чл. 6 Председателят на ОбщКБДП:

 1. организира, координира и ръководи дейността на ОбщКБДП;
 2. проследява изпълнението на решенията на ОбщКБДП;
 3. осигурява публичност и прозрачност на дейността на ОбщКБДП;
 4. представлява ОбщКБДП.

Чл. 7 Организационно-техническото обслужване на ОбщКБДП се осъществява от секретар, който:

 1. организира кореспонденцията с членовете на ОбщКБДП, с Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) и с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП);
 2. организира и координира подготовката на заседанията на ОбщКБДП;
 3. присъства на заседанията без право на глас, освен ако не заема някоя от длъжностите, изброени в чл. 4, ал. 1;
 4. координира изготвянето на проектите на Годишната общинска план-програма по БДП и Годишния общински доклад по БДП, и след приемането им от кмета на общината, ги представя на секретариата на ОКБДП в срока по чл. 20, ал. 2 и във формат по образци;
 5. изготвя протоколите от заседанията;
 6. подпомага председателя на ОбщКБДП при проследяването на изпълнението на решенията, взети на заседанията на ОбщКБДП;
 7. обезпечава публикуването на документи и материали, свързани с БДП и с дейността на ОбщКБДП на електронната страница на общинската администрация;
 8. поддържа архив на документите, свързани с дейността на ОбщКБДП;
 9. изпълнява и други функции, възложени от председателя на ОбщКБДП.

Чл. 8 Съставът на ОбщКБДП се актуализира в следните случаи:

 1. при възникване на необходимост от привличане или освобождаване на членове, включени в състава на ОбщКБДП;
 2. по искане на кмета на общината, когато член на ОбщКБДП не изпълнява задълженията си;
 3. при обективна невъзможност член на комисията да изпълнява задълженията си.

Чл. 9 Екземпляр от заповедта по чл. 3, както и всички последващи заповеди за актуализация, се публикуват на електронната страница на общинската администрация в срок до три работни дни след изготвянето им, и се изпращат за сведение до членовете на ОбщКБДП, до секретариата на ОКБДП и до ДАБДП.

Чл. 10 (1) ОбщКБДП провежда заседанията си по предварително утвърден дневен ред, съгласно настоящите правила.

(2) Заседанията на ОбщКБДП могат да бъдат присъствени, в т.ч. и чрез провеждане на видеоконферентна връзка, или неприсъствени чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения.

(3) Заседанията се провеждат не по-малко от шест пъти годишно, като най-малко четири от тях са присъствени.

(4) Графикът за провеждане на заседанията по ал. 3 се съобразява с:

 1. очаквани празници и поредица от почивни дни, които имат отношение към движението по пътищата;
 2. очаквани промени в метеорологичните условия, като настъпване на зимен или летен сезон, усложнена пътна обстановка;
 3. важни дати, като начало на учебната година, чествания, масови мероприятия, фестивали и други форуми;
 4. изготвяне и приемане на планови/отчетни документи (Годишна общинска план-програма по БДП, Годишен общински доклад по БДП и др.), свързани с дейността на ОбщКБДП;
 5. други обстоятелства от значение за БДП.

(5) Графикът за провеждане на заседанията за всяка следваща календарна година се разработва и приема на последното заседание на ОбщКБДП от предходната година, и се актуализира при необходимост.

(6) Графикът се изпраща за сведение до секретариата на ОКБДП и до ДАБДП преди настъпването на календарната година, за която се отнася. Актуализациите на графика се изпращат в срок до три работни дни след съответната актуализация.

(7) Графикът, както и всички последващи актуализации, се публикуват на електронната страница на общинската администрация в срок до три работни дни след приемането им.

Чл. 11 Заседанията на ОбщКБДП са редовни и извънредни.

Чл. 12 (1) Редовните заседания на ОбщКБДП се свикват при дневен ред, изготвен съгласно образец към настоящите правила.

(2) На редовните заседания членовете на ОбщКБДП отчитат дейността на представляваните от тях организации и лица.

(3) Редовните заседания се свикват от председателя на ОбщКБДП с десетдневно уведомление, изпратено по електронен път или по друг приложим начин;

(4) Уведомлението по ал. 3 съдържа проект на дневен ред, включително документите и материалите, които ще бъдат разглеждани.

(5) В срок до пет работни дни преди определената дата на заседанието членовете на ОбщКБДП могат да предлагат допълнения и/или изменения на дневния ред.

(6) Секретарят на ОбщКБДП окомплектова всички материали от дневния ред и ги изпраща в срок до два работни дни преди датата на заседанието до членовете на ОбщКБДП.

Чл. 13 (1) Редовно заседание се провежда, когато присъстват повече от половината от членовете на ОбщКБДП.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Заседанията се ръководят от председателя на ОбщКБДП, а при негово отсъствие от заместник-председателя на ОбщКБДП.

(4) На заседанията членовете докладват по дневния ред.

(5) На заседанията членовете поставят и разглеждат въпроси, свързани с БДП на общинско ниво, и набелязват мерки за разрешаване на съществуващи проблеми. Мерките се обективират в решения от заседанията, указващи конкретни действия, отговорни институции и срокове за изпълнението им.

Чл. 14 (1) Извънредните заседания се свикват от председателя при необходимост.

(2) Извънредно заседание може да бъде свикано и по искане на всеки от членовете на ОбщКБДП, на председателя на ОКБДП и на председателя на ДАБДП.

(3) Извънредните заседания могат да се провеждат в състав, включващ членове на ОбщКБДП, имащи отношение към разглеждания въпрос. В този случай се приема, че е налице кворум, когато присъстват всички членове на организациите и лицата, имащи отношение към разрешаване на съответния казус.

(4) На извънредните заседания могат да се обсъждат въпроси и да се взимат решения, които имат отношение само към дейността на организациите и лицата, чиито представители присъстват на заседанието. За приетите на заседанието решения се уведомяват всички членове на ОбщКБДП.

Чл. 15 При невъзможност член да присъства на заседание той може да бъде заместван от друго лице, изрично оправомощено да участва в конкретното заседание от институцията/организацията, определила титуляря.

Чл. 16 Редовните заседания на ОбщКБДП са публични, като на тях могат да присъстват представители на ОКБДП, на други институции, на средствата за масово осведомяване, на неправителствени организации и граждани, които могат да се изказват и да вземат отношение, без право на глас.

Чл. 17 Председателят на ОбщКБДП може по всяко време да изисква от членовете да представят справки, доклади, отчети, становища, предложения и други.

Чл. 18 (1) За всяко заседание се изготвя протокол по образец към настоящите правила.

(2) Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и от секретаря на ОбщКБДП.

(3) Протоколът се изготвя в срок от пет работни дни от провеждането на заседанието, изпраща се на членовете на ОбщКБДП и други заинтересовани институции за сведение и/или предприемане на действия за изпълнение на приетите решения, и се публикува на електронната страница на общинската администрация.

(5) Членовете на ОбщКБДП отчитат резултатите от предприетите действия по изпълнение на приетите решения.

Чл. 19 На електронната страница на общинската администрация в интернет се публикуват минимум следните материали, свързани с дейността на ОбщКБДП:

 1. Правилата за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП;
 2. заповедта за определяне поименния състав на ОбщКБДП и нейните актуализации;
 3. Годишната общинска план-програма по БДП;
 4. Годишният общински доклад по БДП;
 5. графикът на редовните заседания на ОбщКБДП;
 6. протоколите от проведените заседания и другите материали от дневния ред;
 7. друга информация по преценка на председателя на ОбщКБДП.

Чл. 20 (1) ОбщКБДП подпомага кмета, като координира процеса по изготвяне на проект на Годишна общинска план-програма по БДП съгласно образец.

(2) Годишната общинска план-програма по БДП се подписва от кмета на общината и се съхранява във вида на приложения образец, като данните от нея се попълват и интегрират електронно в онлайн форма на областната план-програма по БДП.

(3) Предвидените в Годишната общинска план-програма по БДП мерки следва да са логически, системно и функционално обвързани с плановете за действие към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, както и да произтичат от констатациите от извършените обходи и огледи за състоянието на пътнотранспортната инфраструктура в общината.

(4) Годишната общинска план-програма по БДП се публикува на интернет страницата на общинската администрация.

(5) Годишната общинска план-програма по БДП може да се променя или актуализира по мотивирано предложение на отговорна за изпълнението на дадена мярка институция/организация, или по указания на ОКБДП/ДАБДП.

(6) Изпълнението на мерките по Годишната общинска план-програма по БДП се докладват текущо – на заседанията по чл. 11 и на заседанията на ОКБДП, и годишно - в годишния областен доклад за изпълнение на политиката по БДП до ДАБДП.

Чл. 21 При планиране на мерките в проекта на Годишната областна план-програма по БДП се осигурява следното:

  1. мерките да са конкретни и насочени към решаване на ясно дефинирани проблеми;
  2. обвързаните с разходи мерки да са бюджетно подсигурени и обезпечени с финансов ресурс;
  3. мерките да са приоритизирани на база анализ на риска, нуждите и очаквания ефект от изпълнението. Предвид ограничението на финансовите ресурси, приоритет за включване в Годишните общински план - програми по БДП имат мерките, които в най-голяма степен ще повлияят положително върху състоянието на БДП;
  4. мерките, изискващи съвместно изпълнение с други институции/организации, да са съгласувани предварително с цел осигуряване координираност на действията.

Чл. 22 (1) ОбщКБДП подпомага кмета, като координира процеса по изготвяне на проект на Годишен общински доклад по БДП съгласно образец, съставян в две части - Част 1: Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година, и част 2: Доклад за състояние на общинската пътнотранспортна инфраструктура.

(2) Изготвената Част 1 от Годишен общински доклад по БДП: Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година се подписва от кмета на общината и се съхранява във вида на приложения образец.

(3) Данните от Част 1 от Годишен общински доклад по БДП: Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година се попълват и интегрират електронно в онлайн форма на областния доклад по БДП.

(4) Част 1 от Годишен общински доклад по БДП: Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година се публикува на електронната страница на общинската администрация.

(5) Част 2 от Годишен общински доклад по БДП: Доклад за състояние на общинската пътнотранспортна инфраструктура се генерира автоматично и се обобщава от софтуерно приложение, чрез предоставен достъп от ДАБДП, в което общинските администрации документират данни по време на обследването и оценката на състоянието на пътнотранспортната инфраструктура.

Чл. 23 Докладването се извършва, като:

 1. изпълнението на мерки се докладва надеждно с оглед представяне на обективни и измерими резултати;
 2. докладваната информация съдържа изискуемата конкретика;
 3. подадените данни за състоянието на пътнотранспортната обстановка отговарят на фактите;
 4. пречките и затрудненията, свързани с изпълнението на мерките, се докладват и документират текущо, така че да се предвидят подходящи механизми за преодоляването им.

Чл. 24 Цялата документация, свързана с работата на ОбщКБДП, се съхранява от общинската администрация в срок от три години, считано от датата на изготвяне на съответния документ. При архивиране и унищожаване на документи, попадащи в обхвата на Закона за държавния архивен фонд, се съблюдават разпоредбите на този закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилата са утвърдени със Заповед З-43/31.08.2021 г. на председателя на ДАБДП и изменени и допълнени изм. и доп. със заповеди № З-75/03.12.2021 г., № З-92/06.12.2022 г. и № З-88/08.12.2023 г. на председателя на ДАБДП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци за попълване

 1. Дневен ред
 2. Протокол от заседание
 3. Годишна общинска план-програма по БДП
 4. Годишен общински доклад по БДП – част 1: Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година, и част 2: Доклад за състояние на общинската пътнотранспортна инфраструктура.