СЪОБЩЕНИЕ 2020

Четвъртък, 4 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

 

ВАЖНО !!!

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 АПРИЛ 2020 ВКЛЮЧИТЕЛНО!

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

Ви информираме, че:

 

Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2020 - 31.03.2020 година /60 календарни дни/.
Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2020 година и ще завърши на 15.05.2020 година/45 календарни дни/.
След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

 

*Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Диана Саватева, Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт".

 

"Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

 

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Бургас.

Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра - напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл.5. Документите по чл.4 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик №1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и  4.5.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1307 Последна промяна: 10:04:33, 04 февруари 2021