ФИНАНСИРАНЕ НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ 2021

Понеделник, 1 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с „ Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори”
Ви информираме, че:

1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2021 – 31.03.2021 година.
2. Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2021 година и ще завърши на 15.05.2021 година.
3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас своите предложения за финансиране.

*Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, за г-жа Диана Саватева, Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“.

„Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори”

ІІ. Условия и необходими документи за кандидатстване за финансово подпомагане
Чл.3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Бургас.
Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи:
4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра - напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.
4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.
4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.
4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.
4.5. Творческа биография на кандидата.
Чл.5. Документите по чл.4 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
5.1. Плик №1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4.
5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и  4.5.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2511 Последна промяна: 10:40:14, 08 февруари 2021