Правилник за съфинансиране на проекти на НПО

Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА
ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.10,
Протокол № 13/ 29.09.2020 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за предоставяне на средства от общинския бюджет на сдружения с нестопанска цел, учредени в обществена полза, осъществяващи дейност на територията на община Бургас, за съфинансиране на проекти за по следните приоритети с обществена значимост:
1. Решаване на конкретни социални проблеми;
2. Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми;
3. Преодоляване социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;
4. Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики;
5. Здравеопазване;
6. Екология;
7. Култура;
8. Развитие на демокрацията и защита на човешките права;
9. Спорт и туризъм

Глава втора
Размер на финансово подпомагане

Чл. 2. (1) По реда на този правилник се подпомагат финансово сдружения (наричани по-долу кандидати), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в обществена полза, осъществяващи дейност на територията на община Бургас, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика и Европейския съюз.
(2) Максималната финансова помощ, предоставяна по реда на този правилник е в размер на 75% от изисквания финансов принос на кандидата, но не повече от 3 000 лв. за проект до изчерпване на одобрения годишен размер на средствата по правилника.
(3) При определяна на финансовата помощ от Община Бургас на кандидата, не се вземат предвид разходите, които кандидатът трябва да осигури като собствен принос за съфинансиране на административни разходи и разходи за организация и управление на проекта.
(4) Финансовото подпомагане се осъществява единствено за нестопански дейности, насочени към изпълнение на приоритетите по чл. 1 по-горе.
Чл. 3. Финансовото подпомагане се отнася единствено за одобрения по проекта бюджет на кандидата. Финансовата помощ се предоставя от Община Бургас на кандидатстващата организация за одобрени проектни предложения.

Глава трета
Условия и ред за финансово подпомагане

Раздел I
Условия за кандидатстване за финансиране на проекти

Чл. 4. За финансиране по реда на този правилник могат да кандидатстват сдружения, участващи в изпълнението на проект в ролята на водещ партньор или партньор.
Чл. 5. Община Бургас не подпомага финансово:
1. Проекти на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
2. Проекти, свързани с търговска дейност;
3. Проекти за дейности със стопански характер;
4. Разходи по предварителната подготовка и управление на проекта;
5. Административни разходи по проекта;
6. Самоцелни ремонтни дейности;
7. Бизнес инициативи;
Чл. 6. Отстраняват се от процедурата за кандидатстване сдружения, за които са налице следните обстоятелства:
1. физическите лица, които представляват участника или кандидата и членовете на неговите управителни органи или физическите лица, които ги представляват, (в случай че в управителния орган има юридически лица), са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. е декларирал неверни данни за дейностите по проекта.

Раздел II
Ред за кандидатстване

Чл. 7. Организациите, които кандидатстват за съфинансиране по реда на настоящия правилник представят следните документи:
1. Попълнено заявление за подкрепа по образец (Приложение 1)
2. Декларация по образец, че дейностите, попадащи в частта за съфинансиране нямат стопански характер; (Приложение 2)
3. Декларация по образец, че не е налице двойно финансиране за дейностите предвидени в проектното предложение. (Приложение 3)
4. Договор за финансиране подписан между организацията и финансиращата организация придружен с подробен бюджет и формуляр за кандидатстване; /копие/
Чл. 8. Документите по чл.7, т.1 - 3 задължително се представят на хартия, в оригинал.
Чл. 9. Документите по чл.7, т. 4 могат да бъдат представени по един от следните начини:
1. На хартия;
2. Електронна поща;
3. С предоставен достъп до одобрения за финансиране проект в ИСУН 2020 и/или друга платформа за електронно отчитане на проекти.
Чл. 10. В случай, че е възможно предоставяне на достъп до електронната система за отчитане и изпълнение на проекта, такъв следва да бъде предоставен на Община Бургас.
Чл. 11. Образци на документи, посочени в чл. 7, т. 1 - 3 са публикувани на интернет страницата на Община Бургас, секция "Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация" - Партньорства - НПО - Правилник.
Чл. 12. Кандидатите подават Заявленията за подкрепа (Приложение 1), заедно с придружаващите документи в деловодството на Община Бургас.

Глава четвърта
Разглеждане на постъпили заявления и последващ контрол на изпълнението

Раздел I
Разглеждане на постъпили предложения

Чл. 13. След постъпване на заявление, в петдневен срок, комисия, назначена със Заповед на кмета, в чийто състав влизат правоспособен юрист, финансист и експерт от дирекция "Стратегическо развитие" разглежда заявлението и го проверява за финансово и административно съответствие и допустимост. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване.
Чл. 14. В случай на липсващи документи или необходимост от корекции, кандидатът се информира по електронна поща в срок до три работни дни след заседание на комисията, като същият разполага с десет работни дни за отстраняване на несъответствията.
Чл. 15. (1) Комисията изготвя протокол и го представя за утвърждаване на Зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата".
(2) В срок от два работни дни след утвърждаване на протокола от работата на Комисията, той се публикува на електронната страница на Община Бургас, секция "Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация" - Партньорства - НПО- Правилник.
(3) Кандидатите се уведомяват и по електронен път (на посочения от тях e- mail) за решението на комисията в срок от 3 работни дни от датата на публикуване на протокола.

Раздел II.
Ред за отпускане на финансовата помощ

Чл. 16. В срок от 15 дни след окончателното приключване на процедурата по одобрение на сумата за съфинансиране на проекта, се подписва Договор, съгласно Приложение 4.
Чл. 17. В срок от 15 дни след подписване на договор, Община Бургас извършва авансово плащане в размер на 70 % от стойността на одобрения финансов ресурс.
Чл. 18. След приключване на проектните дейности, организацията представя на Община Бургас окончателно становище от финансиращата програма за размера на одобрените разходи по проекта.
Чл. 19. Комисията по чл. 13 преизчислява размера на отпуснатата финансова помощ от Община Бургас, съгласно одобрения финансов ресурс от финансиращата програма, за което информира по електронен път организацията.
Чл. 20. В срок от 20 дни Община Бургас извършва окончателно плащане.

Чл. 21. В случай, че отпуснатите средства от Община Бургас надвишават одобреното финансиране от финансиращата програма, кандидатът следва да възстанови разликата на Община Бургас в срок от 14 дни.

Раздел IIІ
Отчетност и контрол

Чл. 22. Кандидатите, получили финансиране от Община Бургас следва да изпращат копие от своите технически и финансови отчети (на хартия и/или e-mail, в случай, че не е предоставен достъп, съгласно чл. 10) в съответствие с изискванията на финансиращата програма. Отчетите се изпращат до посоченото в протокола от заседанието на Комисията лице за контакт.
Чл. 23. Комисията разглежда постъпилите отчети и дава становище за тяхното приемане /отхвърляне/ и ако се налага, изисква допълнителна информация в петдневен срок.
Чл. 24. До лицето, определено за контакт, се изпраща информация за организирани от кандидата събития по проекта;
Чл. 25. На всички рекламни и информационни материали изготвени в рамките на проект, получил финансова подкрепа от Община Бургас, трябва да се постави логото на Община Бургас;
Чл. 26. Процедурата по настоящия правилник се счита за приключила след двустранно подписан протокол между Община Бургас и финансираното ЮЛНЦ.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник отменя Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 14, Протокол № 18/19 и 26.02.2009 г.

 


Председател на Общински съвет Бургас:

/Проф. д-р Севдалина Турманова/


Секретар на Община Бургас:

/Божидар Кънчев/

 

Отпуснати средства за съфинансиране на неправителствени организации

Отпуснати средства за съфинансиране през 2010 г.

Организация: "БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА"

Проект: "SENIORS ON- LINE- E- inclusion of Senior Citizens in Burgas, Bulgaria" (Обучение на възрастни хора на интернет и компютърни умения)

Финансираща организация: Българо-американско общество в САЩ

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 223, 00 лв.

Отпуснати средства за съфинансиране през 2012 г.

1. Организация: Сдружение "ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ"

Проект: "С рак във време на криза"
http://bg-patients.info/

Финансираща организация: Институт "Отворено общество", програма "Европейски политики и гражданско участие", конкурс "Повече плурализъм във време на криза"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 057,00 лв.

2. Органиация: Фондация "Астика"

Проект: "МИКЦ- Астика Бургас"

Финансираща организация: Национална програма за младежта 2011- 2015 г., подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно- консултантски центрове (МИКЦ), на Министерство на образованието, младежта и науката

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 3 560, 00 лв. (Изплатени 1 780 лв. - 1во плащане)

3. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Френдли Хаус"

Финансираща организация: Фондация "Отворено общество"- София и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, програма "Овластяване на безвластните по време на криза- фаза 2"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 250, 00 лв.

4. Организация: Фондация "Областен ромски съюз"

Проект: "FLORIKA - Знаяти за ромските жени за по- добър жовит"

Финансираща организация: Институт "Отворено общество", програма "Romani Women's Empowerment Grants Initiative"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.

5. Организация: Асоциация "Деметра"

Проект: "Второ национално турне "Родени без любов""

Финансираща организация: Фонд "Социална закрила"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 800,00 лв.

6. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Защитници на блатното кокиче"

Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 500,00 лв.

 

 

 

 

Отпуснати средства за съфинансиране през 2013 г.

1. Органиация: Фондация "Астика"
Проект:
"Колело"
Финансираща програма: "Младежта в действие"
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 500, 00 лв.

2. Органиация: Фондация "Астика"
Проект:
"Въртележка на улицата"
Финансираща програма: "Младежта в действие"
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 700, 00 лв.

 

Отпуснати средства за съфинансиране през 2014 г.

1. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"
Проект: "Действай, съдействай, въздействай"
Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 000,00 лв.

2. Организация: Сдружение "Асоциация Деметра"
Проект: "Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13 - 18 години"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г."
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500, 00 лв.

3. Организация: Сдружение "Онкоболни и приятели"
Проект: "Пациентски информационен център"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 200,28 лв.

4. Организация: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ)
Проект: "Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера- насърчаване на Е демокрацията в България чрез най- добър опит от Исландия"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: Взето е решение Искането да бъде разгледано след 6 месеца (считано от 21.03.2014г.- Протокол на комисията) с цел стартиране на проектните дейности.

5. Организация: Сдружение "Равновесие"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 600, 00лв.

6. Организация: СНЦ "Петлите"
Финансираща организация: Фонд "Социална защита" към Министерство на труда и социалната политика"
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1500, 00лв.

 

 

Отпуснати средства за съфинансиране през 2015 г.

1. Организация: СНЦ "Онкоболни и приятели"
Проект: "Заедно срещу рака"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.

2. Организация: Фондация "Астика"
Проект: "Лаборатория за младежка активност"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.