Предложения за приоритетни зони за въздействие на община Бургас до 2027 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС (2021-2027)

Приложение, което представя приоритетната териториалната основа на Плана за интегрирано развитие на община Бургас:

https://storymaps.arcgis.com/stories/291634d51f63445997e67ca32c5dacbc