ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" 2023г.

4. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 4“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане е услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа с различна степен на умствена изостаналост. Капацитета на настаняване е 14 места.
Основната ни цел е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Пролет“ № 46
Златина Бербенлиева (управител), тел. 0879/656-619
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

5. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 5“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане е услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа с различна степен на умствена изостаналост. Капацитета на настаняване е 14 места.
Основната ни цел е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Пролет“ № 48
Златина Бербенлиева (управител), тел. 0879/656-619
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

6. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 2“

ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст, без оглед на пол, раса, религиозна и етническа принадлежност.
Този вид социална услуга, цели децата да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната.
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е базиран в централна градска част и е изцяло съобразен с интеграцията на децата в общността и задоволяване на потребностите им от образование, здравеопазване, транспорт, развлечения и др.

Бургас, ул. „Дебелт“ 63
Росица Димова (управител),тел. 0879/656-669
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

7. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е социална услуга от резидентен тип, предоставяща среда, близка до семейната. Подкрепят се пълнолетни лица с умствена изостаналост, в риск, останали без близки и роднини, без жилище, нуждаещи се от 24 часова грижа да живеят в спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. В ЦНСТПЛУИ живеят шест потребителки от 27 до 53 години.

гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 408
Станка Матанова (управител), тел. 0879/656-691
имейл:  [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

11. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“

В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” живеят 6 жени и 2 мъже с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които, освен нас, нямат близки, които да се грижат за тях. Ние сме едно голямо и щастливо семейство, защото сме свикнали да споделяме всички радости и тревоги. Екипът им съдейства за всички ежедневни потребности, за осигуряване на медицински и стоматологични услуги, осигуряваме им помощ при изграждане на социални умения и трудови навици и за социална интеграция.

Работим за повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора и за приемането им от обществото такива, каквито са!

гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 45
Димитринка Колева (управител), тел. 0879/656-658
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

12. „Защитено жилище за хора с психични разстройства“

„Защитено жилище за лица с психични разстройства е резидентна социална услуга  в общността, която обучава в полезни умения лицата с психични разстройства и специални потребности, помага за развиване на индивидуалните им способности, за осигуряване на независим живот, равнопоставеност и интегриране в обществото.“

гр. Бургас, в ж.к. Меден Рудник, ул. „Кооператор“ № 34
Йоана Николова (управител), тел. 0887/984-422
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

14. „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Център за социална рехабилитация и интеграция,  /ЦСРИ/ е социална услуга в общността, която цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Яна Вачкова (вр.и.д.управител), тел. 0879/656-630
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

 

15. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обгрижване на лицата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти, изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и се предотвратява социалната им изолация.
Преки ползватели на услугите в Центъра са пълнолетни лица с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно.

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 10, вх. А и вх. В
Гергана Чолакова (управител), тел. 0879/820-591
имейл: [email protected]

 

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

16. Дневен център за деца и младежи с физически и множество увреждания „Св. Николай Чудотворец“

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец” – община Бургас е социална услуга в общността, която осигурява закрила и защита на децата, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.
Дневният център се посещава от деца на възраст от 5 години до завършване на средно образование. Услугата предоставя: социална работа, логопедична терапия, психологична терапия, трудотерапия, рехабилитация,
консултация с детски невролог, групови занимания, социокултурни мероприятия, разходки на открито, хранене, изнесено обучение.

Колективът и децата от ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец” изказват сърдечни благодарности за топлото отношение в най- хубавата част от годината, когато всички сме малко по-добри, по-усмихнати и по-щастливи.

гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. "Места" № 81
Таня Колева (управител), 0879/656-620, тел./факс: 056/ 83 91 27
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

17. „Център за обществена подкрепа“

Център за обществена подкрепа, гр. Бургас 8000, ул.”Дрин” № 9 се предоставят широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск, с цел превенция неглижиране, извеждане от семейна среда и преодоляване на други рискови ситуации.
Център за обществена подкрепа осъществява редица дейности, насочени към насърчаване на социалната интеграция на деца в риск и техните семейства и подкрепа за осигуряване на безопасна и стабилна семейна среда за развитие на детето.
В ЦОП се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти, консултиране и подкрепа на деца и родители жертви на насилие, реализират се социални програми за деца и семейства и др.

гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9
Мария Атанасова (управител), тел. 0879/656-635, Иванка Митева – технически сътрудник 056/530-405 и Благовеста Казанджиева – логопед 0884/787-998
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

18. „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Център за социални услуги за деца и младежи с увреждания, гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9 ЦСРИ, предоставя социални услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.
Услугата,включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9
Мария Атанасова (управител), тел. 0879/656-635, Иванка Митева – технически сътрудник 056/530-405 и Благовеста Казанджиева – логопед 0884/787-998
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

20. „Център за обществена подкрепа“

Център за обществена подкрепа, гр. Бургас 8000, ул. "Филип Кутев" № 11 предоставя социални услуги в общността на деца и семейства в риск, под формата на социално и психологическо консултиране, логопедична подкрепа и др.
Специалистите на Центъра работят по направления с цел превенция на отпадане от училище, подкрепа на деца с поведенчески проблеми, деца и родители жертви на насилие, превенция и посредничество при родителско отчуждание и др.
ЦОП "Филип Кутев" разполага и с Център за спешен прием в който се представя социалната услуга "24-часова грижа" за деца попаднали в ситуация на тежка житейска криза от 3 г. до 18 г. възраст.

гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11А
Зорница Йорданова - директор, моб. 0879 656639
Юлия Добрева- технически сътрудник, тел. 056/590-125
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

21. „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с физически и множество увреждания и техните семейства“

Дневният център се намира в сърцето на Морската градина. Към момента се посещава от около 50 деца и младежи (от 3 до 29 години) с различни специални потребности и диагнози (синдром на М. Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, епилепсия, средна и тежка умствена изостаналост и др.). 30 от потребителите се обгрижват целодневно.
В базата са локализирани две изнесени паралелки на ЦСОП - Бургас, като по този начин децата в учебна възраст получават интегрирани социални и образователни услуги.
Около 20 деца посещават Дневния център за почасови консултации с логопед, психолог, ерготерапевт и рехабилитатор. Освен в занятията със специалисти, потребителите на дневна и почасова грижа ежедневно участват в различни забавни групови игри, разходки на открито, посещения на изложби и концерти и много други.

гр. Бургас, Приморски парк
Екатерина Джутева /директор/ тел. 0889/333-678.
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

23. "Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“

“Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“ гр. Бургас , ул. „Сан Стефано“ 62Б е социална услуга в общността, свързана със задоволяване на ежедневните здравни, социални и рехабилитационни потребности на децата и пълнолетните лица с увреждания. Центърът е с капацитет 30 места. Потребители на услугата към настоящият момент са 26 потребителя с различни по вид, степен и начин на увреждания, с лека, средна и тежка степен на умствена изостаналост; със сензорни и двигателни нарушения, емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието.

В Центъра работи екип от специалисти, включващ рехабилитатор, трудотерапевт, социален работник, специален педагог, психолог и логопед. В рамките на живот в малък колектив, където възрастни и деца са в близки ежедневни отношения, мултидисциплинарният екип организира и провежда индивидуализирани грижи за детето. Те са съобразени с ритъма на живот и нуждите на детето и фаворизират неговата прогресивна интеграция в групата.

„Дневент център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“ е едно друго място за деца и пълнолетни лица с увреждания; едно място – защитаващо, пълноценно и стимулиращо. Тук потребителите могат да преживеят нещо друго, нещо извън връзката с родителите. Това е мястото, което помага и придружава потребителите в техния опит с другите, помага им да развиват своите възможности. Дейностите в Центъра подкрепят потребителите в тяхното развитие, придружават ги в общуването с другите, помага им да се справят с ежедневието.

Наближава Коледа! Един от най-красивите и светли празници! Коледа е време за подаръци - за близките, за приятелите и децата. А коледния дар е храна за душата, както на този който го получава, така и за този който го дарява. Зарадвайте себе си, подарете усмивки и щастие на нашите потребители!

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 62Б
Йорданка Мавродиева-директор, тел. 0887 684273., 056/530357

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

24. "Приемна грижа"

Приемната грижа е временна форма на отглеждане на дете в семейна среда. Приемните родители осигуряват сигурна и стабилна среда на дете, което поради някаква причина не може да живее от рожденото си в семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.
Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална. При доброволната приемна грижа семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им. Професионалните приемни родители приемат грижата за децата, като свое професионално призвание, в което могат да се развиват, те получават възнаграждение по граждански договор и издръжка за детето.
В Община Бургас е ситуиран областният екип по приемна грижа и има сключени тристранни споразумения с осем общини – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Созопол, Средец, Сунгурларе и Малко Търново.

гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 39, /Младежки културен център“
Снежинка Павлова – ръководител екип 0895/442-030
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

25. „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания /ДЦПЛТМУ/ - гр. Бургас е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно техните индивидуални потребности. В ДЦПЛТМУ са създадени условия за предоставяне на следните социални услуги:

 • Дневна грижа;
 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения
 • Участие в Ателиета по интереси.

гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. Г, партер
Керка Русинова и Матилда Чорней, тел. 056/590-190
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

26. "Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания"

Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ / е социална услуга в общността, която предлага комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социална рехабилитация, консултации, съдействие за образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на програми за социално включване.

Целева група на ЦСРИ:

 • пълнолетни лица с трайни увреждания; сред потребителите на ЦСРИ има лица със затруднения в придвижването обусловени от ДЦП, травматични инциденти и др., лека до умерена степен умствено изоставане, сензорни увреждания;
 • лица живеещи в семейна среда, както и ползващи социални услуги от резидентен тип, напр. Центрове за настаняване от семеен тип;

Услугата се предоставя от Сдружение „Социален център Бургас“.

гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117
управител Марионела Стоянова
тел. 0887/941-177
e-mail: [email protected]

Списък с желания за подаръци:

31 БРОЯ ТОПЛИ КОЛЕДНИ ОДЕАЛА

31 БРОЯ КОЛЕДНИ ПОРЦЕЛАНОВИ ЧАШИ

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА

27. Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик

Искра Делчева - 0878244352

1 ДЕТЕ НА 6 ГОДИНИ – МОМИЧЕ , ЖЕЛАЕ ЗА КОЛЕДА:

 • кукла с дрехи за преобличане
 • зимни ботуши, размер 28-29 номер

ПОДАРЕНО 1 СЪРЦЕ

28. Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови

Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ гр. Бургас е социална услуга предоставяна в специализирана среда за хора в надтрудоспособна възраст, без трайни увреждания..
В дома за стари хора се предлагат следните социални, здравни, битови услуги и организация на свободното време:

 • Рационално трикратно хранене, съобразено с възрастовите особености.
 • Медицинското обслужване се осъществява от квалифициран медицински персонал;
 • Участия в програми по трудо арт и хоби терапия и други занимания по интереси;
 • Социално консултиране – индивидуално, групово и фамилно консултиране;
 • Индивидуално и групово психологично консултиране

Адрес гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 117
Живка Турлакова (директор)
тел. 0879/656-664
е-mail: [email protected]

ПОДАРЕНИ ВСИЧКИ СЪРЧИЦА