ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИЯТА "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" 2022г.

Размер на шрифта: A A A Назад

1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 1“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ул. “Кооператор“ № 35
Димитрина Дучева (управител), тел. 0879/656-614 и Тихомира Петрова – социален работник 0879/656-618
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 2“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, със специални нужди, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване, са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр. Бургас, ж-к. Меден Рудник, ул. “Кооператор“ № 33
Димитрина Дучева (управител), тел. 0879/656-614, и Тихомира Петрова – социален работник 0879/656-618
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

3. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 3“

ЦНСТДМУ е социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Бургас, в която се извършват дейности за подкрепа на потребителите, свързани с предоставяне на подслон и осигуряване на основните жизнени потребности, грижа за здравето, осигуряване на образование и допълнителна подкрепа от специалисти, организиране на занимания по интереси, образователни беседи и творчески ателиета.

гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Места“, бл. 169
Мария Попова (управител), тел. 0879/656-609, [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

4. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 4“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане е услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа с различна степен на умствена изостаналост. Капацитета на настаняване е 14 места.
Основната ни цел е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Пролет“ № 46
Златина Бербенлиева (управител), тел. 0879/656-619
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

5. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 5“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане е услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа с различна степен на умствена изостаналост. Капацитета на настаняване е 14 места.
Основната ни цел е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Пролет“ № 48
Златина Бербенлиева (управител), тел. 0879/656-619
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

6. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 2“

ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст, без оглед на пол, раса, религиозна и етническа принадлежност.
Този вид социална услуга, цели децата да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната.
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е базиран в централна градска част и е изцяло съобразен с интеграцията на децата в общността и задоволяване на потребностите им от образование, здравеопазване, транспорт, развлечения и др.

Бургас, ул. „Дебелт“ 63
Росица Димова (управител),тел. 0879/656-669
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

7. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е социална услуга от резидентен тип, предоставяща среда, близка до семейната. Подкрепят се пълнолетни лица с умствена изостаналост, в риск, останали без близки и роднини, без жилище, нуждаещи се от 24 часова грижа да живеят в спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. В ЦНСТПЛУИ живеят шест потребителки от 26 до 52 години.

гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 408
Станка Матанова (управител), тел. 0879/656-691
имейл:  [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

8.„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“

ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 63, вх. 7, ет. 5, ап. десен
Тинка Гичева (управител), тел. 0879/656-625
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

9.„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Ронкали“

гр. Бургас, кв. Ветрен, зона Минерални бани, ул. “Единадесета“ № 9
Кристина Инджова (директор) тел. 0885/192-508
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

10. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) е резидентна социална услуга, и е делегирана от държавата дейност.
Основната задача на този вид социална услуга в общността е създаване условия за преход между специализираните институции за лица с умствена изостаналост и обществото.
Лицата, ползващи тази услуга са с умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции в страната. Поведението им се характеризира с нарушения в когнитивната, речевата, двигателната сфера,
както и подчертани трудности в социалната адаптация..
Крайната цел е подпомагане на лицата да формират умения за относително самостоятелен и пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от партьори и приятели; трудова реализация на лицата с умствена изостаналост, съобразно индивидуалните им възможности; повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория лица.

Бургас, кв. Акации, ул. „Ангел Кънчев“ № 18
Гергана Чолакова (вр.и.д.управител), тел. 0879/820-591
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

11. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“

В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” живеят 6 жени и 2 мъже с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които, освен нас, нямат близки, които да се грижат за тях. Ние сме едно голямо и щастливо семейство, защото сме свикнали да споделяме всички радости и тревоги. Екипът им съдейства за всички ежедневни потребности, за осигуряване на медицински и стоматологични услуги, осигуряваме им помощ при изграждане на социални умения и трудови навици и за социална интеграция. Работим за повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора и за приемането им от обществото такива, каквито са!

Всички те написаха писма до Дядо Коледа и си пожелаха подаръци за празниците, които Вие, добри хора, можете да им подарите от сърце! С нетърпение очакват Коледните празници!

гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 45
Димитринка Колева (управител), тел. 0879/656-658
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

12. „Защитено жилище за хора с психични разстройства“

„Защитено жилище за лица с психични разстройства е резидентна социална услуга  в общността, която обучава в полезни умения лицата с психични разстройства и специални потребности, помага за развиване на индивидуалните им способности, за осигуряване на независим живот, равнопоставеност и интегриране в обществото.“

гр. Бургас, в ж.к. Меден Рудник, ул. „Кооператор“ № 34
Йоана Николова (управител), тел. 0887/984-422
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

13 „Център за работа с деца на улицата“

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ е комплекс от социални услуги, които се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години. Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. Предлаганите в ЦРДУ социални услуги включват следните дейности: посрещане на базисни нужди; профилактика и посредничество за ползване на медицински услуги; индивидуална социална работа и работа със семейството; образователни и ограмотяващи занимания; мотивация и посредничество за включване в образователната система; пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата.

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Яна Вачкова (вр.и.д.управител), тел. 0879/656-630
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

14. „Център за социална рехабилитация и интеграция“

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Яна Вачкова (вр.и.д.управител), тел. 0879/656-630
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

15. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обгрижване на лицата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти, изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и се предотвратява социалната им изолация.
Преки ползватели на услугите в Центъра са пълнолетни лица с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно.

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 10, вх. А и вх. В
Светла Иванова (социален работник), тел. 0894/452-001
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

16. Дневен център за деца и младежи с физически и множество увреждания „Св. Николай Чудотворец“

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец” – община Бургас е социална услуга в общността, която осигурява закрила и защита на децата, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.
Дневният център се посещава от деца на възраст от 5 години до завършване на средно образование. Услугата предоставя: социална работа, логопедична терапия, психологична терапия, трудотерапия, рехабилитация,
консултация с детски невролог, групови занимания, социокултурни мероприятия, разходки на открито, хранене, изнесено обучение.

Колективът и децата от ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец” изказват сърдечни благодарности за топлото отношение в най- хубавата част от годината, когато всички сме малко по-добри, по-усмихнати и по-щастливи.

гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. "Места" № 81
Таня Колева (управител), 0879/656-620, тел./факс: 056/ 83 91 27
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

17. „Център за обществена подкрепа“

Център за обществена подкрепа, гр. Бургас 8000, ул.”Дрин” № 9 се предоставят широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск, с цел превенция неглижиране, извеждане от семейна среда и преодоляване на други рискови ситуации.
Център за обществена подкрепа осъществява редица дейности, насочени към насърчаване на социалната интеграция на деца в риск и техните семейства и подкрепа за осигуряване на безопасна и стабилна семейна среда за развитие на детето.
В ЦОП се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти, консултиране и подкрепа на деца и родители жертви на насилие, реализират се социални програми за деца и семейства и др.

гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9
Мария Атанасова (управител), тел. 0879/656-635, Иванка Митева – технически сътрудник 056/530-405 и Благовеста Казанджиева – логопед 0884/787-998
имейл: [email protected].

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

18. „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Център за социални услуги за деца и младежи с увреждания, гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9 ЦСРИ, предоставя социални услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.
Услугата,включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9
Мария Атанасова (управител), тел. 0879/656-635, Иванка Митева – технически сътрудник 056/530-405 и Благовеста Казанджиева – логопед 0884/787-998
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

19. „Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства“

Центърът предоставя следните социални услуги:

 • информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга),
 • общностна работа,
 • застъпничество и посредничество,
 • терапия и рехабилитация,
 • обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга),
 • подкрепа за придобиване на трудови умения.

Основната цел на предоставяните социални услуги е да подобри качеството на живот на лицата в семейната, близка до семейна и социалната среда, като се предоставят качествено, достъпно и в отговор на идентифицираните потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и според индивидуалния план за подкрепа на всяко лице.
Потребители на социалните услуги са пълнолетни лица с психични разстройства на възраст над 18 г., с ЕР на ТЕЛК с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства. От услугите могат да се възползват и техните родители, близки или настойници.
Екипът от специалисти е основният фактор за реализиране на поетите ангажименти и целите на ЦСРИЛПР, и работи със сърце и душа за нуждите, социалното включване и интеграцията на потребителите на социални услуги.

гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет. 2
Юлия Куцарова (управител), тел. 0879/656-692 и Соня Петрова – социален работник 0876/656-693
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

20. „Център за обществена подкрепа“

Център за обществена подкрепа, гр. Бургас 8000, ул. "Филип Кутев" № 11 предоставя социални услуги в общността на деца и семейства в риск, под формата на социално и психологическо консултиране, логопедична подкрепа и др.
Специалистите на Центъра работят по направления с цел превенция на отпадане от училище, подкрепа на деца с поведенчески проблеми, деца и родители жертви на насилие, превенция и посредничество при родителско отчуждание и др.
ЦОП "Филип Кутев" разполага и с Център за спешен прием в който се представя социалната услуга "24-часова грижа" за деца попаднали в ситуация на тежка житейска криза от 3 г. до 18 г. възраст.

Екипът на ЦОП Ви благодари за топлите сърца, подаръците и усмивките на детските лица!

гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11А
Даниела Христова - директор, моб. 0878 713855
Юлия Добрева- технически сътрудник, тел. 056/590-125
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

21. „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с физически и множество увреждания и техните семейства“

Дневният център се намира в сърцето на Морската градина. Към момента се посещава от над 30 деца и младежи (от 3 до 29 години) с различни специални потребности и диагнози (синдром на М. Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, епилепсия, средна и тежка умствена изостаналост и др.). 25 от потребителите се обгрижват целодневно.
В базата са локализирани две изнесени паралелки на ЦСОП - Бургас, като по този начин децата в учебна възраст получават интегрирани социални и образователни услуги.
Около 20 деца посещават Дневния център за почасови консултации с логопед, психолог, ерготерапевт и рехабилитатор. Освен в занятията със специалисти, потребителите на дневна и почасова грижа ежедневно участват в различни забавни групови игри, разходки на открито, посещения на изложби и концерти и много други.

гр. Бургас, Приморски парк
Екатерина Джутева /директор/ тел. 0889/333-678.
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

22. „Преходно жилище“

Преходно жилище за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, в която ще се предлага комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими групи, както и за такива с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда. Услугата цели подпомагане на младежите в тяхното израстване като независими възрастни, подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция.

гр. Бургас, кв. Акации, ул. „Беласица“ № 9
Цветелина Тодорова /управител/, 0899/701-212
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

23. "Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

“Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ е социална услуга в общността, свързана със задоволяване на ежедневните здравни, социални и рехабилитационни потребности на децата и младежите с увреждания. Центърът е с капацитет 30 места.
Потребители на услугата към настоящият момент са 28 на възраст от 7 до 35 г. с различни по вид, степен и начин на проявления увреждания, с лека, средна и тежка степен на умствена изостаналост; със сензорни и двигателни нарушения, емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието.

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 62Б
Йорданка Мавродиева-директор, тел. 0887 684273., 056/530357
[email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

24. „Център за временно настаняване 1-2“

гр. Бургас, кв. Акации, ул. „Беласица“ № 6
Илиян Павлов /управител/, тел. 0879/656-684,
имейл: [email protected]

Потребителите в „Център за временно настаняване“ № 1 и № 2 имат нужда от козметични комплекти.

 

25. „Приеми ме 2015“

Приемната грижа е временна форма на отглеждане на дете в семейна среда. Приемните родители осигуряват сигурна и стабилна среда на дете, което поради някаква причина не може да живее от рожденото си в семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.
Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална. При доброволната приемна грижа семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им. Професионалните приемни родители приемат грижата за децата, като свое професионално призвание, в което могат да се развиват, те получават възнаграждение по граждански договор и издръжка за детето.
Община Бургас е Бенефициент по проект „Приеми ме 2015” и има сключени тристранни споразумения с осем общини – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Созопол, Средец, Сунгурларе и Малко Търново.

гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 39, /Младежки културен център“
Снежана Витанова – социален работник 0898/828-081
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!

26. „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания /ДЦПЛТМУ/ - гр. Бургас е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно техните индивидуални потребности. В ДЦПЛТМУ са създадени условия за предоставяне на следните социални услуги:

 • Дневна грижа;
 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения
 • Участие в Ателиета по интереси.

гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. 4, партер
Десислава Янева и Керка Русинова, тел. 056/590-190
имейл: [email protected]

ПОДАРЕНИ СА ВСИЧКИ СЪРЧИЦА!