Приключили проекти и програми

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.119-0039 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.119-0039 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.119 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - КОМПОНЕНТ 3“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020   ГЛАВНА ЦЕЛ: Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи…

Прочетете повече

ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

  Проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01     Срок: 01.09.2018 - 31.12.2021 г. Обща стойност: 991 331.89 лв.     Основна цел на проекта е осигуряване качествена грижа за лицата с тежки…

Прочетете повече

№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.

В рамките на проект: "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020" бе изградена необходимата инфраструктура за…

Прочетете повече

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект „Приеми ме 2015”, финансиран по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” за Област Бургас се изпълнява на територията на общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Средец, Созопол,…

Прочетете повече