ПРОЕКТ: "Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства"

гр. София 1797, бул. "Г.М. Димитров" 52А, ет.1

http://coiduem.mon.bg,e-mail: [email protected]


 

Проект "Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства"

 

Изпълняван от Община Бургас, Сдружение "Равновесие", СОУ "К.Петканов", ОУ "В.Левски" и ЦДГ "Калинка", с.Рудник

 

Срок на изпълнение 01.01.2009 - 31.01.2010 г.

 

Проекта е отговор на необходимостта за решаване  на специфичните проблеми на учениците от етническите малцинства на територията на Община Бургас, които затрудняват качественото им образование и равноправна интеграция. Тези проблеми са ясно идентифицирани на общинско ниво и са отразени в приетата  Общинска програма за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства :

- затруднена адаптация към училището поради нисък социално-икономически статус и лошо владеене на българския език,

- слабо усвояване на учебния материал,

- нередовно посещаване и отпадане от училище,

- недостатъчна гъвкавост и недостиг на материални ресурси при избора на форми за обучение, с оглед успеваемостта на децата и създаването на предпоставки за задържането им в училище.

- прояви на дискриминация в смесените училища,

- недостиг на ресурси и дейности в училището за съхраняването и развитието на специфичната културна идентичност на учениците от етническите малцинства,  

- недостатъчно добра подготовка на учителите за работа в мултиетническа среда

По статистически данни от 2007 г., 6,75% от населението на Община Бургас се определя като принадлежащо към ромското и турско малцинство. На територията на Община Бургас функционират 45  училища, в 28 от които се обучават ученици от етническите малцинства. Училищата с голям брой смесени паралелки, извън ромските квартали са девет, две от които - ОУ"В.Левски", кв.Г.Езерово и СОУ"К.Петканов", Бургас, са партньори в настоящия проект. Две детски градини в Община Бургас са с преобладаващ брой ромски деца, партньор в проекта е една от тях -  ЦДГ -4, с.Рудник. Посочените по-горе проблеми са типични за трите учебни заведения, което предопредели включването им. Осъществяването на проектните дейности би било конкретна стъпка в посока успешна образователна интеграция на децата и учениците от ромското и турско малцинство на територията на Община Бургас.

Основна цел на проекта е да подпомогне адаптацията на децата от етническите малцинства към училищното обучение, да намали риска за отпадане от училище и да подобри перспективата им за успешна социализация.

Специфичните цели са насочени към осигуряване на равен старт в училищното обучение на децата от ромски и турски произход; предоставяне на допълнителна образователна подкрепа за застрашени от отпадане ученици; подобряване на мотивацията и уменията на учителите за работа в мултиетническа среда; създаване на възможности за успешна социализация на подрастващите и младите хора от етническите малцинства; подпомагане процеса на културно самоопределяне на учениците и техните семейства и утвърждаване в училището и общността на атмосфера на толерантност и междукултурно опознаване.

Дейностите за постигането на целите на проектното предложение са организиране на летни подготвителни групи за интензивна подготовка по български език и за училищна готовност; индивидуални програми за обучение и развитие за ученици от 1 до 7 клас с ниски постижения и застрашени от отпадане; организиране и функциониране на извънкласни форми; обучение на учители за работа в мултиетническа сред във формата на тренинг;  мотивационно обучение и два професионални курса за ученици над 16г., отпаднали или застрашени от отпадане и родители на ученици от трите учебни заведения; организиране и провеждане на Фестивал на етносите, популяризиращ дейностите по проекта и даващ изява на извънкласните форми за децата от етническите малцинства.

Преки участници в дейностите са 24 ученици, застрашени от отпадане и с ниски учебни резултати, включени в индивидуални програми за обучение и развитие; 70 участници в извънкласни форми; 24 участници в мотивационно и професионално обучения, 12 учители, обучавани за работа в мултиетническа среда, 100 участници във Фестивал на етносите.Непреки участници са ученици, учители, родители,  ромски НПО-та, училищни настоятелства, институции, обществеността на град Бургас.

В резултат от дейностите очакваме подобрена адаптация на целевите групи в трите учебни заведения, включени в проекта, към училищната среда, повишена успеваемост по учебните дисциплини и намален брой отпаднали ученици. Очакваме да се подобрят уменията и качествата на учителите за прилагане на ефективни подходи в работата с деца и ученици от етническите малцинства. Участието на  деца и ученици от етническите малцинства в извънкласните форми да подпомогне социалната им включеност, както и самосъзнанието за принадлежност към определена култура,  притежаваща свои ценности, традиции и история. Друг резултат са повишените лични и професионални качества  на младите хора, включени в професионалните курсове,  придобита професионална квалификация и подобрени умения за общуване, самопрезентиране и търсене на работа .

           В края на проекта очакваме децата и учениците да са опознали в по-голяма степен културните, исторически, фолклорни традиции на различните етноси, което да създаде нагласи за  сближаване и толерантност.