Проекти и програми

Проект "Изложение на доброволчески идеи"

Проект "Изложение на доброволчески идеи"

На 15.06.2012 год. в Културен център "Морски казино", гр. Бургас от 11.00 часа се състоя работна среща- заключителния етап по ПРОЕКТ "ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИДЕИ". На Работната среща присъстваха официалните гости:

1. Д-р Лорис Мануелян-Зам. кмет "ЗСДПС", Община Бургас
2. Г-жа Мая Казанджиева-Директор Дирекция "ЗСДПС"
3. Г-жа Руска Бояджиева-Директор Дирекция "Европейски политики и програми"
4. Г-жа Мария Динкова- Началник отдел "Здравеопазване и превенции"
5. Г-жа Виолета Радева- Директор на секратарията на Областния съвет на БЧК, гр. Бургас

Проект "ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИДЕИ" се финансира по програма "Младежтта в действие" и е със срок на изпълнение -м. януари-м. юни 2012г.

Водеща организация е "Сдружение "Равновесие" в партньорство с Община Бургас- Отдел "Здравеопазване и превенция" и Общински младежки клуб "J.J.Cool A".

На работната среща чрез мултимедийно презентиране се представиха следните организации, занимаващи се с доброволчество на територията на гр. Бургас,а именно:
1. Общински младежки клуб "J. J.Cool A", Община Бургас
2. Български младежки червен кръст
3. Сдружение за демократично образование "Фар"
4. Сдружение "Доза обич"
5. Сдружение "Младежки глас"
6. Сдружение "Каритас"
7. Местна комисия за борба с трафика на хора
8. Фондация "Областен ромски съюз"

На 17.06.2012 год. от 13.00-17.00 часа- пред "Охлюва" се представи самото практическо изложение на организациите. 

Проект "Здраве за щастие"

Проект "Здраве за щастие"

Проект "Здраве за щастие" е подготвен по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-4.2.03 «Да направим училището привлекателно за младите хора», Приоритетна ос: 4 Подобряване достъпа до образование и обучение, ОП "Развитие на човешките ресурси", ЕСФ 2007-2013.

Водеща организация е Сдружение "Равновесие"
Партньори:
1.Община Бургас
2.ОУ "Васил Левски" - град Българово
3.ОУ «Христо Ботев» - квартал "Победа"
4.ОУ «Христо Ботев» - квартал Сарафово
5.«Българско дружество за защита на птиците»

Функции на Община Бургас: Отдел "Здравеопазване и превенции" предостави помещения за провеждане на пресконференция, за осъществяване на състезание между училищата и съдейства за достигане на информацията до възможно най-широк кръг потребители чрез своята система за публичност.

Отдел "Здравеопазване и превенции" предостави информационни материали по здравно образование, с които разполага.
Осигури един експерт за Контролния съвет, както и Координатор на проекта.

Определено лице за Координатор на проекта бе Станислава Вълчева - старши специалист от Отдел "Здравеопазване и превенции"

Спечелената проектна идея е иновативна и за първи път се въвежда на територията на партньорските училища.

Проектът бе одобрен за сключване на договор за Финансиране на 25.05.2009г. За подписване на договора от страна на водещата организация Сдружение "Равновесие" и Министерство на Образованието бе необходимо да се сключи договор за партньорство, изготвен в свободен текст между всички партньори по проекта.

Обща стойност на проекта: 85461.16 лева

Община Бургас като партньор по проекта не разходва пряко средства по оперативната програма.

Период на изпълнение: 11 месеца - от 01 август 2009 г. до 31 юни 2010 г.