ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0187 – „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 27 Март 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПРОЕКТ  BG05SFPR003-1.001-0187 – „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“

Агенция за социално подпомагане

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0187–С02 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“

 

Община Бургас продължава изпълнението на договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс и след 31.05.2023 година.

Съгласно подписано Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Бургас е осигурено финансиране за удължаване предоставянето на топъл обяд до 30 юни 2025 година, като се увеличава и броят на включените лица от 150 на 180 лица от допустимите целеви групи.

 

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. допринася активно за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел се постига чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

 

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване

 

В съответствие с целите на процедурата, целевите групи са:

 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на обхванатите представители към целевите групи се потвърждава от дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас, в съответствие с чл.7 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по програмата.

Предоставянето на топлия обяд се реализира до домовете на крайните потребители на територията на Община Бургас, всеки работен ден, в периода на изпълнение на проекта. Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и десерт, веднъж седмично.

Начин на кандидатстване:

Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец, Приложение 1);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец, Приложение 6).

Посочените документи могат да бъдат получени и подадени в сградата на Домашен социален патронаж, на адрес: ул. Иван Богоров № 20, всеки работен ден от 08,30 часа до 16,00 часа, както и да бъдат изтеглени от сайта на Община Бургас, www.burgas.bg, Раздел „Социални дейности“, Програми и проекти или на: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1623

За допълнителна информация: телефон 0879656612 всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа.

 

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

 

Срок за изпълнение на проекта: от 01.01.2023 г. до 30.06.2025 г.

 

ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 414 Последна промяна: 16:45:30, 19 май 2023