Проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 11 Март 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Проект  „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас

 

Проект

Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас",

ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

 

 

Срок: 01.09.2018 - 31.12.2021 г.

Обща стойност: 991 331.89 лв.

 

 

Основна цел на проекта е осигуряване качествена грижа за лицата с тежки увреждания и техните семейства на територията на регион Бургас чрез създаване на Център за комплексна подкрепа на лицата с увреждания.

Основната цел на проектното предложение изцяло е съобразена с целта на процедурата, а именно: да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица  с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Специфични цели:

За постигане на основната цел са дефинирани следните специфични цели:

1.Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с тежки увреждания и техните семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне  интегрирани междусекторни услуги в общността.

2. Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността чрез подобряване  достъпа до  социални и здравни услуги  на лицата с увреждания и техните семейства.

3. Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Реализацията на проекта пряко кореспондира с визията на Националната стратегия за дългосрочна грижа за изграждане на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, която да осигури възможност за подготовка и извеждане на  възрастните хора и хората с увреждания от специализираните институции и същевременно да има превантивна роля по отношение институционализацията на тези лица.

ДЕЙНОСТ 1: Извършване на ремонт и преустройство на съществуващи самостоятелни обекти за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.

ДЕЙНОСТ 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Центъра.

ДЕЙНОСТ 3: Подбор и наемане на персонал за работа в Център за подкрепа на лица с увреждания.

В Центъра ще бъдат наети  19 души, от които - 1 Ръководител, 2 социални работника, 2 медицински сестри,  1 рехабилитатор, 1 психолог, 2 трудотерапевта,  4  домашни санитари  за предоставяне на  Мобилни интегрирани услуги в домашна среда и 5  санитари за „Заместваща грижа“ в Центъра за подкрепа на хората с увреждания,  1 шофьор.

ДЕЙНОСТ 4: Изготвяна на методика, вътрешни правила и процедури за организация на работата в Център за подкрепа на лицата с увреждания.

ДЕЙНОСТ 5: Подбор на ползвателите на услугите в Център за подкрепа за лица с увреждания. ДЕЙНОСТ 6: Разкриване на Центъра и предоставяне на подкрепящи услуги, в. т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността за лица с увреждания и техните семейства. 

Файлове:

Обява потребители.doc

Заявление потребител.doc

Заявление потребител.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1609 Последна промяна: 13:39:49, 09 февруари 2024