Проекти на наредби и правилници 2021

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, последно изменена и допълнена с по т.2 от Протокол №10/27.05.2020 г. на Общински съвет- Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 8.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.5.2021 г.

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 26.03.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  [email protected]

Дата на откриване: 26.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.4.2021 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.6 от Протокол №16/24.11.2020г. 
На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и с оглед изтичането на срока предвиден в §14 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата за въвеждане на електронна система за подаване на заявления и документи за финансиране на проектни предложения, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: [email protected]
 
Дата на откриване: 22.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 5.4.2021 г.

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.03.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  [email protected]

Дата на откриване: 12.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.4.2021 г.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г. по т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул.„Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 19.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.3.2021 г.

 

Проект на правилник за работа на фонд "Култура" на Община Бургас

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.02.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА” НА ОБЩИНА БУРГАС.  
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: [email protected]

Дата на откриване: 05.02.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на закриване: 06.03.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Краткият 14 дневен срок се обосновава от необходимостта за своевременно предоставяне на услугите, за които се предвиждат цени в настоящата наредба.

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 26.01.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на закриване: 09.02.2021 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко"

На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Чистота Еко".
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 22.01.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на закриване: 05.02.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас приета с Решение на Общински съвет

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 11.01.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на закриване: 10.02.2021 г.

 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Летен театър, фестивали и концерти", приет с Решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected];    [email protected] .

Дата на откриване: 08.01.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на закриване: 07.02.2021 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: ve.petrov[email protected]

Дата на откриване: 07.01.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на закриване: 05.02.2021 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 07.01.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 05.02.2021 г.