Проекти на наредби и правилници 2021

Размер на шрифта: A A A Назад

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, както и намаляване на таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари,…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на общ административен акт за намаляване на цените за наемане на обекти общинска собственост, в които се провеждат културни събития. Съображения за издаване на акта: с решение по т.14 от Протокол №13/29.09.2020 г. Общински съвет…

Прочетете повече

Уведомление за откриване на производство за издаване на Общ административен акт за оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ - Бургас, СУ „Йордан йовков“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на общ административен акт за Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ - Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас. Съображения за издаване на…

Прочетете повече

Проект на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 26.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected] Дата…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, датски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас

На заинтересованите се предоставя 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни,…

Прочетете повече

Проект на Правила за прием на деца в първи клас и правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2022/2023 година

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2022/2023 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 30.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цeни на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на…

Прочетете повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на…

Прочетете повече