УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 10 Декември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на общ административен акт за намаляване на цените за наемане на обекти общинска собственост, в които се провеждат културни събития. Съображения за издаване на акта: с решение по т.14 от Протокол №13/29.09.2020 г. Общински съвет – Бургас за периода на обявената извънредна епидемична обстановка намали пропорционално цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, съразмерно с действащите Заповеди на Министъра на здравеопазването ограничения за заетост на местата, отнесени към общия капацитет на помещението или съоръжението. С влизане в сила на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването горепосоченото решение на Общински съвет - Бургас е неприложимо.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Общински съвет - Бургас, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Общински съвет – Бургас и Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 108 (на първия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

Дата на откриване:

10.12.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

10.01.2022 г.

 

Файлове:

АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Предложение от Диана Димова Саватева - Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1028 Последна промяна: 10:25:18, 12 януари 2022