Проекти на наредби и правилници 2021

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.04.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, последно изменена и допълнена…

Прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 26.03.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас.…

Прочетете повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение…

Прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.03.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани…

Прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №…

Прочетете повече

Проект на правилник за работа на фонд "Култура" на Община Бургас

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.02.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА” НА ОБЩИНА БУРГАС.   Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Краткият 14 дневен срок се обосновава от…

Прочетете повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко"

На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Чистота Еко". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица…

Прочетете повече