Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 23 Декември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт за намаляване или освобождаване от заплащане на цените за наемане на общински нежилищни имоти и на имоти, собственост на или предоставени за управление на общинските еднолични търговски дружества, както и намаляване на таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и на цените на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и за собственици на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Общински съвет - Бургас, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Дата на откриване:

24.12.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

22.01.2022 г

Файлове:

Уведомление по чл.66 ал.1 и 2 от АПК.docx

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 489 Последна промяна: 16:08:43, 23 декември 2021