Проекти на наредби и правилници 2022

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 17.09. 2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас  Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.09.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

На заинтересованите се предоставя 30 – дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас. Предложения…

Прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.;…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Oбщина Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас,…

Прочетете повече