Проекти на наредби и правилници 2023

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок (Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите и разходите в текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна влизането…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС И МОТИВИ.

На заинтересованите се предоставя 30- дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни,…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА И ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА И ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас и на следния…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ „АВИОМУЗЕЙ БУРГАС“ – ГР. БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за приемане на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“- гр. Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАТУТ НА ГОДИШНИ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАТУТ НА ГОДИШНИ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на СТАТУТ НА ГОДИШНИ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г. Форма на участие на заинтересованите лица в…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас. Предложения…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „БУРГАС И МОРЕТО“

РЕГЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „БУРГАС И МОРЕТО“   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Р Е Г Л А М Е Н Т – НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „БУРГАС И МОРЕТО“. Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл.…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ  ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС. На основание чл. 65 и 66 от Административнопроцесуалния кодекс се открива производство по утвърждаване на правила за финансиране…

Прочетете повече