ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 14 Юни 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ  ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

На основание чл. 65 и 66 от Административнопроцесуалния кодекс се открива производство по утвърждаване на правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас.

Съображения за издаване на акта по чл. 66, ал. 2, предл. първо АПК:

С настоящия проект се определят условията и редът за разходване на средства за финансиране на разходи, имащи нестопански характер – административни/разходи за дейност.

Целта на правилата е да бъдат подкрепени юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност на територията на община Бургас.

С правилата са очертани рамките по допустимост на кандидатите, както и кръгът от разходи, за които могат да кандидатстват.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 2 предл. посл. от АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание на чл. 69, ал. 1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предл. посл. от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая 307 /трети етаж/, в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: [email protected].

Дата на откриване: 14.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване:  14.7.2023 г.

 

Файлове:

ПРОЕКТ НА ПАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 230 Последна промяна: 09:53:54, 15 юни 2023