ПРОЕКТ ЗА ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА „ГАРАНЦИЯТА ЗА ДЕТЕТО“ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 30 Септември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас е избрана като една от пилотните общини за реализиране на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“.

Описание на проекта:

Общата цел на проекта в България е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, и използването на интегрирани услуги на следните целеви групи: 1) деца с увреждания и 2) деца от семейства в уязвимо положение. За постигането на тази цел ще бъде предоставена подкрепа на правителството, органите на областната и местната администрация, службите за здравеопазване, образование, закрила на детето и социално подпомагане, НПО, академичните институции и други заинтересовани страни по следните четири компонента:

Компонент 1: Патронажна грижа за предоставяне на индивидуализирана подкрепа на полагащите грижи лица с цел повишаване на техния капацитет за стимулираща развитието грижа за деца (на възраст между 0 и 3 години) със специален акцент върху семействата в уязвимо положение и лицата, полагащи грижи за деца с увреждания;

Компонент 2: Разработване и въвеждане на системен подход към ранната детска интервенция със специален акцент върху децата на възраст между 0 и 3 години с увреждания и затруднения в развитието и лицата, които полагат грижи за тях;

Компонент 3: Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности;

Компонент 4: Предоставяне на насочени към децата и семействата услуги на терен за превенция и подкрепа за деца и семейства в уязвимо положение.

Проектът се изпълнява в 10 пилотни общини на територията на три области — Бургас, Сливен и Стара Загора. Община Бургас е една от пилотните общини, включени в пилотния проект.

Основната цел на проекта на територията на община Бургас е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, и използването на интегрирани услуги за деца с обучителни затруднения и за деца с увреждания (Компонент 3 от пилотния проект), както и за деца, живеещи в семейства в уязвимо положение (Компонент 4 от пилотния проект), а именно:

Компонент 3: Осигуряване на достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения.

Дейностите по компонент 3 се изпълняват в детските градини ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“, „Ран Босилек“, „Калинка“, „Славейче“, „Раковина“, „Звездица“, „Чайка“ „Звездица Зорница“ и „Райна Княгиня“ град Бургас.

За изпълнението на дейностите по компонент 3 всяка детска градина следва да определи координатор, чиито задачи са разписани в Приложение 1.1, който е неразделна част от настоящото Приложение 1. Ръководството на детската градина взема решение кой от екипа да изпълнява текущо тези дейности.

Компонент 4: Въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства.

Дейностите по компонента се реализират от Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Бургас - комплекс „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ №9, и са насочени към деца и семейства от уязвими общности в с. Рудник, уязвими общности в общините Приморско, Царево (или друга общност съгласувана с УНИЦЕФ след проучване на ситуацията).

Бюджет: 693 201 лв.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 374 Последна промяна: 09:11:53, 30 септември 2021