Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект Оптична кабелна линия 0807-0801/ТШ5-0804

В Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022г. е обнародвано съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 0807-0801/ТШ5-0804, преминаващо през землището на гр.Бургас и землището на с.Росен, община Созопол, за частта от трасето преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.831.280, 07079.831.173,…

Прочетете повече

Проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за територията на с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица 2“ в землището на кв. Банево, гр. Бургас

В Държавен вестник бр.52 от 22.06.2021г. е обнародвано съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за територията на с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица 2“ в землището на кв. Банево, гр. Бургас

Прочетете повече

ПУП-ПУР за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, представляващи бивш масиви 21 в бивша местност „Неравното“ /бивша местност „Кабата“/ по КВС на землището н

Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, представляващи бивш масиви 21 в бивша местност „Неравното“ /бивша местност „Кабата“/ по КВС на землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, е…

Прочетете повече

ПУП-ПП за трасета на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр.Бургас в м.Стопански двор, кв.Ветрен

Обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен , гр. Бургас.…

Прочетете повече

Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти

Обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.762 по КК на гр.Поморие, м."Кошарите", землище гр.Поморие, Община Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта…

Прочетете повече

Помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.96 от 10.11.2020г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 15.07.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м."XI-та шахта",…

Прочетете повече

Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр. 25 от 20.02.2020г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево, Община Бургас, като елемент на техническата инфраструктура…

Прочетете повече