Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение

В Държавен вестник бр.94/13.11.2018г. е публикувано съобщение за изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане "за приют за кучета" и ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност "Кара баир", землище ж.к."Меден Рудник", гр.Бургас.…

Прочетете повече

Съобщение

В Държавен вестник бр.94/13.11.2018г. е публикувано съобщение за изработения проект за ПУП-ПУР на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/СМф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. "Долно Езерово".…

Прочетете повече

Съобщение

Проектът за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.10.1294 по КККР на гр.Бургас, с който се отреждат три нови У ПИ - У ПИ X-1317 отреден "за паркинг", УПИ ХП-1315 отреден "за етнографски културно-туристически комплекс, благоустрояване и ТП" и УПИ ХШ-1316 отреден "за озеленяване", е обнародван в Държавен вестник бр.91 от…

Прочетете повече

Съобщение

В Държавен вестник бр.90 от 30.10.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР за трасе на нова обслужваща улица от о.т.98 и о.т.99 по плана на Промишлена зона "Юг - Запад", гр.Бургас, до о.т.1039 по плана на ж.р."Меден рудник" - Зона "Д", гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в…

Прочетете повече

Съобщение

- Със Заповед №РД-02-15-53/04.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл.56, ал.1 от АПК заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството прекратява производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план - изменение на парцеларен план (ПУП-ПП) за акваторията на рибарското пристанище в местност "Рибарското пристанище", землище кв.Крайморие,…

Прочетете повече

Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР)

Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 "Бургас-София", път І-9 "Бургас - Варна", Северен обходен път и ул."Транспортна", в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас, с което се обособяват обслужващи…

Прочетете повече

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАНЗА ТРАСЕТА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОДИ - ГЛАВНИ КЛОНОВЕ /ОТКЛОНЕНИЯ/ ОТ ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД 1, НИСКА ЗОНА ДО Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС В СЛЕДНИТЕ УЧАСТЪЦИ:• ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА (РШ) НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД 1 НИСКА ЗОНА ДО Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС ДО О.Т. 43, ПО ПЛАНА НА КВ. ЛОЗОВО,…

Прочетете повече

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАНЗА ТРАСЕТА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД НИСКА ЗОНА ОТ НАПОРЕН ВОДОЕМ "ИЗГРЕВ" ДО Ж.К. "ИЗГРЕВ", ГР. БУРГАС И ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ВИСОКА ЗОНА ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ИЗГРЕВ" ДО Ж.К. "ИЗГРЕВ", ГР. БУРГАС В Държавен вестник бр.64 от 03.08.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП - ПП…

Прочетете повече