Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Размер на шрифта: A A A Назад

Проекти за ПУП-ПУР на нова обслужваща улица от о.т. 901 до о.т. 901б

Проектите за ПУП-ПУР на нова обслужваща улица от о.т. 901 до о.т. 901б за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, бивша…

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.59 от 17.07.2018г. е обнародвано съобщение за изработени : 1.  Проект на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици, с който се създава нов квартал 1Б, обособяват се нова обслужваща улица с о.т. 203 - о.т. 204 - о.т.…

Прочетете повече

Изработен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679…

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.54 от 29.06.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с.Твърдица, Община Бургас.

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.56 от 06.07.2018г. е обнародвано съобщение за изработен ПУП - ПУР за нова обслужваща улица с о.т.Е-о.т.Д-о.т.Г(70)-о.т.69(НК1)-о.т.68-о.т.67(КК1)-о.т.66(НК2)-о.т.65-о.т.64(КК2)-о.т.63 и о.т.Д-о.т.В-о.т.Г(70) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището на гр.Бургас.

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.56 от 06.07.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2 и кв.10, в територията на лесопарк "Росенец", гр.Бургас.

Прочетете повече

В Държавен вестник бр.56/06.07.18г. е публикувано съобщение за изработен ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване на ПИ…

Прочетете повече

ПУП-План за регулация и застрояване и ПУП-план за улична регулация

  1.Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, 07079.6.1470 и 07079.6.1471 по КК на гр.Бургас ; 2.Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/…

Прочетете повече

Проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/ на кв.82, по плана на зона „Г" и част от плана на Зона „Д"

В Държавен вестник бр.18 от 27.02.2018г. е обнародвано : Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/ на кв.82, по плана на зона "Г" и част от плана на Зона "Д", с който се изменя регулационния план на зона "Г" в…

Прочетете повече