Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Размер на шрифта: A A A Назад

Подробен устройствен план по плана на ж.р."Меден Рудник" и изменение

Изработен е Подробен устройствен план - План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХХІV-60 в кв.62 по плана назона "Г", УПИ ХVІІ-60 в кв.127 по плана на "Районен център", УПИ І-60 в кв.130 по плана на ж.р."Меден Рудник" и изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация…

Прочетете повече

Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас

Изработен е проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I и УПИ II, ПИ с идентификатор 07079.820.124 и ПИ с идентификатор 07079.820.221 по КК на гр.Бургас, кв.15 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ…

Прочетете повече

Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна" до п/ст „Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна" до п/ст

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и…

Прочетете повече

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Мадика“/

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по КК на гр.Бургас /бивша местност "Мадика"/, с който се обособява УПИ XIII, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, с предвидена редукция от 12%, и Подробен устройствен план - План за улична регулация…

Прочетете повече

ПУП-ПУР за утвърждаване на трасета на обслуващи улици в устройствена зона 12/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас

ПУП-ПУР за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП разширение на населеното място, с о.т.1 до о.т.11, с който се образува нов кв.69 по номерацията на ПЗ"Север" и изменение на ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927,…

Прочетете повече

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори по КККР на гр.Бургас, попадащи в непосредствена близост до регулационните граници по действащ ПУП на кв.Долно Езерово

Изработен е Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522, 07079.825.544, 07079.825.543, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598, 07079.825.542, 07079.825.498, 07079.825.12, 07079.825.474, 07079.825.473,…

Прочетете повече

Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“

В Държавен вестник бр.51 от 27.06.2017г. е обнародвано съобщение за изработен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул."Северна" и ул."Черна гора" от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030, с цел осигуряване на транспортно обслужване на…

Прочетете повече

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас.

Прочетете повече