Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Размер на шрифта: A A A Назад

Изменение на ПУП-ПРЗ ЗА УПИ VII, VIII, IX И X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "ЮГ-ЗАПАД" гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С В Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г. е обнародвано:     - Решение №56-16/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас - за  одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X…

Прочетете повече

Проект-ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПП за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас.

Обялението е публикувано на 11.06.2019г.

Прочетете повече

Изменение по плана на бивш Централен стопански двор „Пети километър"

Изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6 и кв. 7 по плана на бивш Централен стопански двор "Пети километър", група А, гр. Бургас, обнародван в ДВ бр.10/01.02.2019г. Обялението е публикувано на 11.02.2019г.

Прочетете повече

Изменение по плана на ПЗ "Север" и за територията между път I-6 "София - Бургас"

Проект на ПУП-ПУР и изменение на ПУП-ПУР, за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 по плана на ПЗ "Север" и за територията между път I-6 "София - Бургас", бул."Проф. Я. Якимов" и бул."Янко…

Прочетете повече

Съобщение

Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за питеен водопровод до захранване на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, в местност "Наневия чифлик", землище гр.Бургас, е обнародван в Държавен вестник бр.3 от 08.01.2019г. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

Прочетете повече

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПП

В Държавен вестник бр.94/13.11.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП - ПП за трасета  на 2бр. електропроводи - "Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод "Разтоварище" до ТП "Стар Сарафово" и "Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод "Разтоварище" до ТП "Сарафово 3". Проектът е изложен…

Прочетете повече