Проектопредложения

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект BG05M9OP001-2.056-0010 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“

Наименование и адрес на Бенефициента: Община Бургас , гр.Бургас 8000, ул.“Александровска“ №26 Период на договора: 02.01.2022 година – 30.06.2023 г./18 месеца/   Антония Дякова - Началник отдел „Инвестиционни проекти“ при Община Бургас и ръководител на проекта, Управляващите органи на ОП РЧР и ОП НОИР предоставят на Конкретния бенефициент, безвъзмездна финансова…

Прочетете повече