Проект BG05M9OP001-2.056-0010 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 30 Септември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Наименование и адрес на Бенефициента: Община Бургас , гр.Бургас 8000, ул.“Александровска“ №26
Период на договора:
02.01.2022 година – 30.06.2023 г./18 месеца/

 

Антония Дякова - Началник отдел „Инвестиционни проекти“ при Община Бургас и ръководител на проекта,

Управляващите органи на ОП РЧР и ОП НОИР предоставят на Конкретния бенефициент, безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 616 168,74 лева (шестстотин и шестнадесет хиляди сто шестдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), както следва:

1.1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 2 в размер до 301 128,99 лв.

1.2.По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 2 в размер до 315 039,75 лв.

Партньори

Община Бургас изпълнява Договора със следните партньори:

2.1. Основно училище „Найден Геров“, наричано по-нататък „Партньор” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, кв. „Меден Рудник“, ул. „Въстаническа“ № 38, ЕИК 000042871;

Средно училище „Петко Росен“, наричано по-нататък „Партньор” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, кв. „Меден Рудник“, ЕИК 000048995;

Основно училище „Христо Ботев“, наричано по-нататък „Партньор” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Победа“, ул. „Велека“ № 2, ЕИК 000042622;

Детска градина „Делфин“, наричано по-нататък „Партньор” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, кв. „Меден Рудник“, ул. „Възстаническа“ № 42, ЕИК 000049022;

Сдружение „Равновесие“, наричан по-нататък „Партньор” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Изгрев“, бл. 72, вх. 6, ет. 6, ап. 112, ЕИК 102614432;

Община Бургас изпълнява Договора със следните асоциирани партньори:

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА. ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ - БУРГАС, наричана по-нататък „Асоцииран партньор” с адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“

№ 67, ЕИК 1216049740447;

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" БУРГАС - наричана по-нататък „Асоцииран партньор” с адрес: гр. Бургас, жк. Лазур бл. 89, ЕИК1210150560314

Регионална здравна инспекция БУРГАС - наричана по-нататък „Асоцииран партньор” с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120, ЕИК 176032788;

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО БУРГАС - наричана по- нататък „Асоцииран партньор” с адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 150, ЕИК 812118128

Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на представителите на целевите групи чрез реализиране на комплекси мерки и прилагане на интегриран подход. Планираните дейности са в съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи и ще допринесат за тяхната трайна интеграция в обществото чрез включване на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъп до социални и здравни услуги и в случай на идентифицирана необходимост осигуряване на социално жилище.

Предвиждат се обучения по ключови компетентности, професионално информиране и консултиране и психологическо подпомагане на лица от уязвими групи при избора за кариерно развитие; включване в заетост на 3 лица от целевата група, ангажирани от Общинско предприятие „Общински имоти“; повишаване на здравната култура на граждани от етнически малцинства, включително роми относно заболявания, представляващи здравен и социален проблем сред малцинствени групи и хора в неравностойно социално положение. Дейностите по ОПНОИР са насочени към допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила; подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила. Важна част от проекта е и работа с родителите.

Изпълнението на проекта ще даде възможност за активно включване на представители на уязвими групи в икономическия и социален живот на общината; постигане на реални и устойчиви резултати в образователната интеграция на 100 ученици от ромското етническо малцинство в общината до завършване на средно образование.

Основна цел:
Основната цел на проекта е създаване на условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на социално-икономическата интеграция на представителите от целевата група, за борба с бедността и социалното изключване.

Основната цел на проектното предложение е изцяло съобразена с целта на процедурата, а именно: да се повиши качеството на живот, социално включване и трайна интеграция на лицата от целевата група чрез реализиране на комплекс от мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфични цели:
За постигане на основната цел са дефинирани следните специфични цели, насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните направления:

1. Осигуряване на условия за професионална реализация на 6 лица от уязвими групи и подкрепа за заетост на неактивни и/или безработни лица.

2. Повишаване на мотивацията и уменията за търсене на работа чрез провеждане на мотивационно обучение за 192 от целевата група.

3. Повишаване броя на образователно интегрираните деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми чрез подобряване на образователната среда в 3 училища и 1 детска градина в гр. Бургас.

4. Повишаване на здравната култура чрез провеждане на здравни консултации и кампании за подкрепа на лицата и семейства от уязвимите групи.

5. Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с увреждания и техните семейства чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на лицата.

Подкрепата за уязвимите групи от населението ще включва предоставянето на цялостен „социален пакет”, атакуващ едновременно всички проблеми, възпрепятстващи интеграцията на целевите групи в обществото.

Проектното предложение е насочено към решаването на проблеми, произтичащи от социалната изолация на лицата и има преди всичко социален ефект за подобряване на социалния им статус.

Дейностите по ОПРЧР са насочени към подкрепа на социално уязвими групи и ще допринесат за подпомагане за тяхната интеграция в обществото чрез включване на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъп до социални и здравни услуги и в случай на идентифицирана необходимост осигуряване на социално жилище, което се припознава в Приритет 2: Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи от Общинската стартегия за развитие на социалните услуги в община Бургас 2018 -2020г.

Дейностите, финансирани по ОПРЧР и ОПНОИР, свързани с осигуряване качествено образувание, подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на здравната култура кореспондират със Специфична цел 4 и 5 от Приоритет "Образование", Специфична цел 1,3 и 5 на Приоритет "Здравеопазване" и Специфична цел 1 и2 на Приоритет "Заетост" от Актуализирания общински план за интеграция на ромите и други лица в неравностойно положение за периода след 2015г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2213 Последна промяна: 11:23:15, 12 февруари 2024