Професионални гимназии

Професионални гимназии

Професионални гимназии

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"
Директор: Димитрина Тодорова
e-mail: [email protected]
S: www.codingburgas.bg
F: www.facebook.com/codingburgas

 

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е най-новото високотехнологично училище в Бургас. Мисията му е да подготвя ИT специалисти с висока добавена стойност.

Гимназистите се обучават в специалностите "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" с интензивно изучаване на английски език и 5-годишен срок на обучение. Учениците от двете професионални направления изучават всички съвременни програмни езици и придобиват знания и умения в областите - хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, изкуствен интелект и киберсигурност.

Качеството на обучението в гимназията е гарантирано от висококвалифицираните учители и доказаните експерти и програмисти от ИТ сектора.

Обучението се извършва в модерен и високотехнологичен кампус, разполагащ с общежитие, ученически стол, учебен корпус, физкултурен салон, учебна фирма по програмиране, просторен двор с възможности за спорт на открито и осигурен транспорт.

Училището предлага още възможност за стипендии по време на обучението и гарантирана работа след завършването му.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.codingburgas.bg

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

ПГ по механоелектротехника и електроника

гр.Бургас, бул."Ст.Стамболов" 67
Директор инж.Роза Арсова Желева
Телефон Директор: 0886419217
Телефони Зам. - директор/и: 0882822296; 0882822242; 0882822251; 0886419215
Телефони Канцелария: 0886106520
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pgmee.com

ПГ по механоелектротехника и eлектроника

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"

ПГ по строителство, архитектура и геодезия

бул. "Ст.Стамболов" №69
Директор Инж. Даниела Симеонова
Телефон Директор: 0879005342
Телефони Зам. - директор/и:
Мария Жекова - ЗДУД - 087900535;
Минка Кюркчиева - ЗДУД - 0879005341
Марин Маринов - ЗДУД - 0879101825
Телефони Канцелария:  056/54-60-64 - Марина Сивева
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Информация за училището/детската градина: ПГСАГ "Кольо Фичето" Бургас е създаден през 1960 г. През повече от 55-годишната си история той е обучил хиляди строителни кадри - строителни техници, геодезисти, водостроители, техник-озленители. Голяма част от неговите възпитаници днес са предприемачи, строителни техници, ръководители във водещи строителни фирми на територията на цялата страна. 

ПГСАГ "Кольо Фичето" е професионално училище и провежда успешна политика за обучение и подготовка на учениците по професии и специалности, които са съобразени с изискванията на пазара на труда. Това гарантира на завършилите реализация в избраното професионално направление.
Приемът се извършва след завършен VІІ-ми клас и е с разширено изучаване на чужди езици.
Възпитаниците на гимназията се обучават в различни форми на обучение.

1.Дневна форма на обучение със специалности: "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Геодезия", "Парково строителство и озеленяване", "Брокер на недвижими имоти".
2. Квалификационен курс по Рамкова програма е за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация след завършено средно образование.
3. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на професия или част от професия, за лица навършили 16 г.
4. Самостоятелна форма на обучение на лица навършили 16 годишна възраст.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://kolioficheto.com

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен…

гр. Бургас, бул."Стефан Стамболов" №53, п.к.8001
Директор инж. Фотинка Въргова
Телефон директор: 056 54 41 41; 0884 199 961
ЗДУПД - инж. Минка Янева - 0884 177 992
ЗДАСД - Николай Димитров - 0889 25 52 35
ЗДУД - Димитрина Запрянова - 0886199050
Телефони канцелария: 056 54 59 03
Радка Казакова - зав. АТС - 0885 925 886
Илияна Христова - техн. сътрудник 0885 527 706
e-mail: [email protected]

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас е общинска неспециализирана професионална гимназия. Училището съществува от 1959 г. Училището обучава ученици, приети след седми клас.
В училището се овладяват професии, от сферата на туризма: "Хотелиер", "Администратор в хотелиерството", "Ресторантьор", "Организатор на туристическата агентска дейност", "Техник-технолог в ХВП", които дават трета степен професионална квалификация и "Готвач", която дава втора степен професионална квалификация. Разширено о се изучават Английски, Немски, Френски, Испански и Руски езици.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.pgtbs.com/

ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

 

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

гр. Бургас

ул. "Христо Ботев" 42
Директор: Павлина Михайлова - Градишка
Тел. 056 817691
Пом.Директор: 056 817696
Канцелария: 056/ 817696
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ПГЕЕ"К.Фотинов" е създадена през 1879г. като девическо училище и вече 134 години непрекъснато променя профила си. През 1967 г. се преобразува в СПТУ по електротехника. 46 години гимназията обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника. От 5 години има прием в специалност Компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. От тази година започва прием за специалност Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и от тази учебна година ще се създаде оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика.
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ "К.Фотинов" се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: : www.pgee-bourgas.com

ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н.…

к-с "Изгрев", бул. "Ст.Стамболов"
Директор: Ценкова
Тел.: 056/881224
Пом. Директор: 056/881223
Канцелария: 056/881227
Счетоводство: 056/881225
e-mail: [email protected]

Професионална гимназия по транспорт

ПГ по транспорт

бул. "Демокрация" №5
Директор: инж. Красимир Кънчев
Телефон Директор: 056/820152
Телефони Зам. - директор/и: 056/820154
Телефони Канцелария: 056/820155
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г.

Сградата на училището се намира в непосредствена близост до центъра на град Бургас и Морската градина. След изпълнение на проект за "Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт" по програма "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", учебното заведение е с изцяло обновена база -  нови учебни стаи и специализирани кабинети за биология и химия, осигуряващи условия за демонстрация на опити; модерни компютърни кабинети и библиотека; напълно подменена система за отопление; съвременни условия за практикуване на спорт на закрито - нов и просторен физкултурен салон със съблекални с душове, и закрито - обновено дворно пространство.

В гимназията по транспорт в Бургас се осъществява прием в специалности след завършен VII клас, в дневна и задочна форма на обучение, в едни от най-модерните и търсени професионални направления в сферата на транспорта - "Атомобилна мехатроника", "Пристанищна механизация" "Автотранспортна техника" с разширено изучаване на английски език, "Спедиция, транспортна и складова логистика" с разширено изучаване на английски език и най-новата специалност в автомобилната индустрия - "Електрически превозни средства/хибриди".

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.autoburgas.com

Фейсбук страница: fecebook.com/autoburgas

ПГ по транспорт

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

ПГ по морско корабоплаване и риболов ”Свети…

Адрес: гр. Бургас, ул. "Индустриална" № 1, п.к. 8000
Директор: инж. Христина Жабова
Тел: 0878 808183/ 0899 957922

Заместник-директор: кап. Пламен Симеонов
Тел: 0877 079010

Техн. секретар: Таня Добрева
Тел: 056 893489/ 0878 639046

Гл. счетоводител: Андреяна Андонова
Тел: 0878 639 047

Mорски квалификационен център:
Тел: 0878 639048

е-mail: [email protected]


ГАЛЕРИЯ

Училището е създадено на 01.09.1958 година и е наследник и продължител на първото Морско средно рибарско училище, открито през 1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено в Созопол и закрито през 1934 година.

Първият прием на ученици е осъществен през 1958 година - 1 паралелка от
35 младежи. В началото училището дава квалификация по "Риболов и рибовъдство" на завършилите XI клас. От 1961 година то става "Техникум по рибарство". От 1972 година е преименувано в Средно специално училище по морски и океански риболов "Владимир Заимов" и военизирано с 5-годишен курс на обучение, довоенизирано през 1987 година.
От 07.04.2003 година училището носи името Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола".
В ПГМКР "Свети Никола" е въведена Система за управление на качеството (СУК), според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Училището е носител на орден "Кирил и Методий" I степен.

С РМС № 479 от 05.08.2019 година училището е включено в списъка с иновативни училища.
С РМС № 584 от 20.08.2020 година училището е включено в списъка на иновативни училища в Република България за учебната 2020/2021 година, a със заповед № РД09-3533 от 08.12.2020 г. е включено и в списък на иновативни училища с иновация по чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9/
19.08.2016 г.
Основната цел на иновацията е в рамките на учебните 2019/2020 г.,
2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г. да въведем съвместно иновативно обучение между ПГМКР "Свети Никола" и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" в една паралелка, обединяваща специалностите "Корабоводене-морско" и "Корабни машини и механизми" от учебната
2019/2020 г.
Ще предложим обучение чрез тренажори и симулатори, както интерактивни и практически занятия в реална среда. Ще приобщим учениците към модерния свят чрез въвеждане на обучение във виртуалната среда, чрез курсове за професионална квалификация по конвенцията STCW, както и чрез провеждане на специализирана морска практика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://school.morskoburgas.com/

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"

 

Професионална техническа гимназия

гр. Бургас
кв. "Акации"
спирка "Лебед"
Директор: Радка Костадинова
Тел. 0885 217 897
e-mail: [email protected] 
Сайт: https://www.ptgburgas.com/

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П.…

ж.к."Зорница", бл.46
Директор: Гергана Янева
Телефон Директор: 056/ 830 533
Телефони Зам. - директор/и: 0887 098 881
Телефони Канцелария: 056/ 862 397
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации е създадена през 1952 г. със задача да обучава и подготвя строителни кадри.
В момента в училището се обучават 344 ученика разпределени в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение.

Училището се намира в жилищен комплекс "Зорница", бл.46. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://pgsi.bg/

Училището разполага с модерно обзаведено общежитие.

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "П. Пенев"

Търговска гимназия

Търговска гимназия

гр. Бургас

Директор: Павел Чепов 
Тел. 056 846089; 0889199555
Пом. Директор: 0879834292; 0879834288
Канцелария: 056 846087
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://tg-bs.com/

Търговска гимназия