Програма "Достъпна култура"

Програма „Достъпна култура“ на Община Бургас разширява възможностите за изява на творците, а също така качествено и разнообразно съдържание да достига до повече публики. Програмата е в синхрон с демографската политика на Община Бургас, с фокус към младите хора, към съставните селища и квартали.

Идеята е младите творци, които се занимават с култура,  да имат възможност да са част от публиката на стойностни събития. За целта отделните школи, клубове и други творчески структури ще могат да кандидатстват по тази програма.  С получените по нея средства ще покриват напълно или частично цената на билетите за избраното събитие/спектакъл/концерт.

Програмата ще е особено полезна за  културни структури, които имат желание да представят своя продукт в квартали или съставни селища, като те ще могат да получат допълнителна финансова помощ за това. Ще се подпомага й тяхната подготовка за участие в национални и международни форуми и състезания.

Сесиите за кандидатстване ще бъдат оповестявани своевременно като подпомагането по отделните направления се извършва до изчерпването на финансовия ресурс, предвиден за съответната година в бюджета на Община Бургас.

След обявяване на сесиите за кандидатстване заявления по образец за финансиране по Програмата може да се подават всеки работен ден в Центъра за административно обслужване на граждани, ул. „Александровска” № 26, Бургас 8000, до зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, за Програма „Достъпна култура“, като в тях се посочват данни на кандидатстващата организация или индивидуален артист, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща (e-mail).

В заявлението се отбелязва времето на провеждане (дата, място и час) на съответното събитие или на мероприятието, което ще бъде посетено, като до неговото реализиране е необходимо да има минимум 45 календарни дни.